RAT RU­ŽA

Gul­ru pos­ta­je sve bjes­ni­ja zbog Gul­fe­mi­na i po­si­je sje­me ra­ta ru­ža

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

Dok Ome­ro­vo za­ni­ma­nje za Gul­ru kod Gul­fem pos­ta­je sve ne­pod­noš­lji­vi­je, na opre­zu ni­je sa­mo Gul­fem ne­go i Mert zbog Ome­ra. S dru­ge stra­ne, Dži­ha­no­vi na­pa­da­ji, ko­ji je lju­bo­mo­ran na Mer­ta, pos­ta­ju sve žeš­ći.

Gul­ru pri­mje­ću­je Dži­ha­no­ve osje­ća­je pre­ma Mer­tu, pa za Dži­ha­na či­ni ko­rak ko­ji bi se mo­gao sma­tra­ti pri­lič­no ra­di­kal­nim. No ni­šta ne ide ka­ko je pla­ni­ra­la, pa se Gul­ru u jed­nom tre­nut­ku s Gul­fem i Ome­rom na­đe u te­škoj si­tu­aci­ji kak­vu ni­po­što ni­je oče­ki­va­la.

Ono što Gul­ru i Mert ču­ju, obo­je okre­ne pro­tiv Ome­ra i Gul­fem. Mert je sa­da si­gu­ran da je Omer ba­cio oko na Gul­ru, a Gul­ru pr­vi put ne do­pu­šta da je Gul­fem ga­zi. Dok je Gul­fem pri­si­lje­na uči­ni­ti ko­rak na­trag u od­no­su s Gul­ru, Mert po­ve­ća­va pri­ti­sak na Gul­ru ka­ko bi opet raz­mi­je­ni­li za­ruč­nič­ko pr­ste­nje.

Omer se ko­rak po ko­rak po­či­nje su­oča­va­ti sa svo­jim za­ni­ma­njem za Gul­ru. Ona je iz da­na u dan sve lju­ća zbog Gul­fe­mi­na po­na­ša­nja, pa na Gul­fe­mi­nu ro­đen­da­nu či­ni ko­rak ko­ji sve os­ta­vi otvo­re­nih us­ta i po­si­je sje­me ra­ta ru­ža.

Ono što se do­ga­đa Dži­ha­nu po­tre­sa Gul­ru i Gul­fem. Gul­fe­min bi­jes pre­ma Gul­ru ne­ma kra­ja, pa je od­luč­na osve­ti­ti se za iz­ne­na­đe­nje ko­je se pre­tvo­ri­lo u noć­nu mo­ru. Na­kon straš­ne no­ći Gul­ru se da­nju bu­di sa sa­svim no­vim iz­ne­na­đe­njem.

UTO­RAK SRIJEDA ČE­T­VR­TAK PE­TAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.