DO­RA DI­MIĆ RA­KAR PO­ČE­LA JE S REKLAMAMA KO­JE SNIMA JOŠ OD SRED­NJE

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Mla­doj glu­mi­ci ulo­ga Zoe u “Po­greš­nom čo­vje­ku” pr­va je ve­li­ka ulo­ga. Pri­je je glu­mi­la u slo­ven­skoj se­ri­ji “V dvo­je”, ali ipak je upi­sa­la Agro­nom­ski fa­kul­tet umjes­to Aka­de­mi­je. - Ni­sam mis­li­la da mo­gu od rek­la­ma na­pra­vi­ti svo­je za­ni­ma­nje. Završit ću fa­kul­tet ko­ji sam upi­sa­la, a ako bu­dem ima­la vo­lje, na­kon to­ga i Aka­de­mi­ju dram­ske umjet­nos­ti

- rek­la je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.