Ne na­mje­ra­vam se ski­da­ti da bih us­pje­la

Kći Sil­ves­tra Dra­go­ja Šo­mi­ja iz Ne­ki to vo­le vru­će, Do­me­ni­ca, tre­nu­tač­no obo­ža­va pje­vu­ši­ti nje­go­ve hi­to­ve iz 80-ih i bit­ni­je joj je osvo­ji­ti pu­bli­ku ta­len­tom ne­go iz­gle­dom

24sata - Cafe 24 - - U FOKUSU -

Na­kon što je u ožuj­ku obja­vi­la pr­vu pje­smu “Vra­ćam se”, Do­me­ni­ca Dra­go­je (19), kći pje­va­ča Sil­ves­tra Dra­go­je (56), poz­na­ti­jeg kao Šo­mi iz ben­da Ne­ki to vo­le vru­će, tre­nu­tač­no pri­pre­ma no­vu pje­smu.

- Još pri­je lje­ta kre­nu­la sam ra­di­ti na dru­gom sin­glu ko­jem se ja­ko ve­se­lim i na­dam se da će br­zo bi­ti go­tov - otkriva nam pje­va­či­ca, ko­ja tre­nu­tač­no da­ne pro­vo­di u stu­di­ju. Glaz­bom se, tvr­di, po­če­la ba­vi­ti još kao dje­voj­či­ca. S ob­zi­rom na to da do­la­zi iz glaz­be­ne obi­te­lji, s pje­va­či­ma je ima­la do­ti­caj od ma­lih no­gu.

- Od­ma­le­na sam bi­la okru­že­na glaz­bom i to me u ne­ku ru­ku de­fi­ni­ra­lo kao oso­bu. Uvi­jek sam bi­la glas­no di­je­te i vo­lje­la sam pje­va­ti pa su me ro­di­te­lji us­mje­ri­li da­lje - ka­že Do­me­ni­ca, ko­ja je odras­la slu­ša­ju­ći pje­sme kul­t­nih glaz­be­ni­ka.

- Ono što mi je naj­vi­še os­ta­lo u sje­ća­nju je Frank Si­na­tra. Moj ta­ta je uvi­jek vo­lio jazz i čes­to je svi­rao, ali slu­ša­la sam i Qu­een, Be­atle­se i Oli­ve­ra Dra­go­je­vi­ća - rek­la je glaz­be­ni­ca. Pr­vu pje­smu na­pi­sa­la je sa­ma, a in­s­pi­ra­ci­ju je, ka­že, pro­naš­la u vlas­ti­toj lju­bav­noj si­tu­aci­ji kroz ko­ju je tad pro­la­zi­la. Iako ni­kad ni­je raz­miš­lja­la ko­me bi vo­lje­la na­pi­sa­ti pje­smu, Do­me­ni­ca ka­že da bi joj tre­ba­la do­ći ne­ka pje­sma za ko­ju bi ona osje­ća­la da je odre­đe­no pri­pa­da ne­ko­me. No da ne­ki glaz­be­nik ipak od­bi­je nje­zi­nu za­mi­sao i tekst, pje­va­či­ca bi se po­na­ša­la kao pro­fe­si­onal­ka. - To bi za me­ne bi­lo nor­mal­no i ko­rek­t­no,ne bih se na­lju­ti­la. Mis­lim da oso­ba mo­ra osje­ti­ti pje­smu i ta­da je to pra­va stvar - objaš­nja­va.

S osam go­di­na sni­mi­la je du­et sa Jacqu­esom Ho­ude­kom (37), a pje­va­la je i s Iva­nom Kindl (40). Vo­lje­la bi su­ra­đi­va­ti i s os­ta­lim hr­vat­skim glaz­be­ni­ci­ma, ali Do­me­ni­ca zna tko joj je fa­vo­rit za du­et.

- Vje­ro­jat­no bi mi pr­vi iz­bor bio Ni­na Ba­drić - ka­že pje­va­či­ca, ko­joj je naj­ve­ći ži­vot­ni uzor otac Sil­ves­tar. Nje­go­va naj­dra­ža pje­sma joj je, ka­ko otkriva, “Za­gr­li me njež­no”.

- Ta pje­sma mi je, od kad znam za se­be, bi­la dra­ga i uvi­jek će ima­ti jed­no po­seb­no mjes­to u mom srcu - sma­tra pje­va­či­ca, ko­ja bend Ne­ki to vo­le vru­će slu­ša čes­to, a ne­kad zna i ot­pje­va­ti ne­što na nji­ho­vim kon­cer­ti­ma ka­da se za to po­ja­vi pri­li­ka.

S ocem i maj­kom, pje­va­či­com Bran­kom De­lić (41), ta­ko­đer bi vo­lje­la su­ra­đi­va­ti.

- Je­di­no tre­ba do­ći ne­ka pje­sma ko­ja će bi­ti pri­god­na i me­ni i nji- ma - iz­ja­vi­la je mla­da glaz­be­ni­ca. Otkriva ka­ko je nje­zi­ni ro­di­te­lji po­dr­ža­va­ju mak­si­mal­no te da su joj uvi­jek ve­li­ki po­ti­caj. Tre­nu­tač­no je za­okup­lje­na fa­kul­tet­skim obve­za­ma na smje­ru od­no­si s jav­noš­ću, no jed­nog da­na se na­da da će joj glaz­ba bi­ti oku­pa­ci­ja u ži­vo­tu. - Glaz­ba će mi uvi­jek bi­ti na pr­vo­me mjes­tu i vo­lje­la bih se ba­vi­ti njom ako će bi­ti mo­guć­nos­ti - rek­la je glaz­be­ni­ca. In­s­pi­ra­ci­ju ve­ćim di­je­lom pro­na­la­zi u pop glaz­bi. Otkriva da naj­vi­še ci­je­ni iz­vo­đa­če ko­ji se pro­mo­vi­ra­ju po svo­joj glaz­bi, a ne po iz­gle­du i go­li­ša­vim fo­to­gra­fi­ja­ma.

- Da­nas se svat­ko mo­že ski­nu­ti i sku­pi­ti laj­ko­ve, ali bit­no je ka­ko net­ko pje­va i ka­kav je kao oso­ba - is­ti­če mla­da glaz­be­ni­ca. Da mo­že bi­ra­ti, vo­lje­la bi nas­tu­pa­ti na Ma­di­son Squ­are Gar­de­nu u New Yor­ku, a ve­li­ka joj je že­lja i cilj da sni­mi­ti al­bum.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.