Kći Char­li­eja Cha­pli­na do­la­zi u Za­greb

Iko­na špa­njol­skog, ame­rič­kog i fran­cu­skog fil­ma, Ge­ral­di­ne Cha­plin, u stu­de­nom sti­že u hr­vat­sku me­tro­po­lu kao goš­ća na 16. Za­greb Film Fes­ti­val

24sata - Cafe 24 - - KULTURA -

Iako na­ziv Za­greb Film Fes­ti­val go­vo­ri ka­ko je to noć film­skog ma­ra­to­na u Za­gre­bu, ove se go­di­ne pre­se­lio u 15 dru­gih gra­do­va di­ljem Hr­vat­ske.

Ki­no Euro­pa, ki­no Tu­ška­nac, MSU, F22 – No­va aka­de­mij­ska sce­na i dvo­ra­na Mül­ler lo­ka­ci­je su ko­je ni­je­dan fil­mo­fil ne­će pro­pus­ti­ti od 11. do 18. stu­de­nog, ko­li­ko tra­je fes­ti­val. Kao po­seb­na goš­ća u Za­greb do­la­zi i kći Char­li­eja Cha­pli­na - iko­na špa­njol­skog, ame­rič­kog i fran­cu­skog fil­ma, glu­mi­ca Ge­ral­di­ne Cha­plin (74).

- Htje­la sam bi­ti ili bok­sa­či­ca ili čas­na ses­tra, ško­lo­va­la sam se za ba­le­ri­nu, a da­nas sam glu­mi­ca - rek­la je svo­je­dob­no. Naj­sta­ri­ja od osme­ro dje­ce Cha­pli­na i su­pru­ge Oo­ne Char­lie je pre­ma njoj bio stro­go.

- Ni­je bio sklon hu­mo­ru kao u fil­mo­vi­ma. Ali pra­tio je moj rad kao kri­ti­čar - iz­ja­vi­la je. Na Za­greb Film Fes­ti­va­lu po­ja­vit će se tek zad­nje ve­če­ri na sve­ča­nom za­tva­ra­nju. U fil­mu “Si­dro i na­da”, gor­ko-slat­koj ro­man­tič­noj ko­me­di­ji o lju­ba­vi, pri­ja­telj­stvu i maj­čins­tvu, Ge­ral­di­ne ima glav­nu ulo­gu Eve. Dje­voj­ke ko­ja se s part­ne­ri­com i nji­ho­vim pri­ja­te­ljem spre­ma za ro­di­telj­stvo. S njom glu­mi i kći Oo­na, ko­ju je do­bi­la u braku s či­le­an­skim fil­ma­šem Pa­tri­ci­jem Cas­til­lom, a obo­ža­va­te­lji “Igre pri­jes­to­lja” zna­ju je kao Ta­li­su Ma­egyr. Od ruj­na do lis­to­pa­da na Bri­ju­ni­ma je sni­ma­la film “Bo­so­no­gi car” u bel­gij­sko-ni­zo­zem­sko-bu­gar­sko-hr­vat­skoj ko­pro­duk­ci­ji. (R. Šču­ric)

U film­skoj bi­ogra­fi­ji o svom ocu glu­mi­la je svo­ju ba­ku Han­nah u su­rad­nji s Ro­ber­tom Downeyjem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.