AFERA AGRO­KOR

JE PROTEKAO U POZITIVNOM OZRAČJU UZ RAZMJENU MIŠ­LJE­NJA, RAZ­GO­VO­RI SE VO­DE

24sata - - NEWS -

Ru­ski ban­ka­ri, pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić i pri­nud­ni upra­vi­telj Agro­ko­ra An­te Ram­ljak na ju­če­raš­njim sas­tan­ci­ma ni­su do­go­vo­ri­li ni­šta. Naj­pri­je je pr­vi čo­vjek Vla­de pri­mio dru­gog čo­vje­ka ru­skog Sber­ban­ka, što jasno go­vo­ri o od­no­su sna­ga u ovoj pri­či. Ram­ljak je na­kon to­ga imao po­se­ban sas­ta­nak s ban­ka­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.