IZ RUSIJE BEZ PARA

ZAVRNULI SLAVINU Ru­ski ban­ka­ri vi­še ne da­ju no­vac Agro­ko­ru. Mo­žda će ga da­ti, ali ima­ju svo­je uvje­te...

24sata - - NEWS -

- Raz­go­va­ra­li smo o mno­gim pi­ta­nji­ma i mis­lim da bi­smo tre­ba­li na­ći rje­še­nje - re­kao je Mak­sim Po­le­ta­ev. Na pi­ta­nje ho­će li Sber­bank da­ti no­vi kre­dit Agro­ko­ru re­kao je: “To ovi­si o ra­zi­ni su­rad­nje”. Po­le­ta­ev ni­je po­jas­nio što to zna­či. Do­sad su Ru­si tra­ži­li da sta­bi­li­za­cij­ski kre­dit od 100 mi­li­ju­na eura, ko­ji je Sber­bank odo­brio Agro­ko­ru pri­je iz­gla­sa­va­nja “lex Agro­ko­ra”, bu­de tre­ti­ran kao naj­sta­ri­ja traž­bi­na. No si­gur­no ima­ju još zah­tje­va. Iz Mo­sk­ve smo ovih da­na ču­li da vrh Sber­ban­ka An­tu Ram­lja­ka sma­tra ne­kom­pe­tent­nim za taj po­sao. Ni­je pred­stav­ljen ni­ka­kav plan res­truk­tu­ri­ra­nja kom­pa­ni­je. Iz Sber­ban­ka su pri­je ne­ko­li­ko da­na po­ru­či­li da ne­će da­va­ti no­ve kre­di­te dok dr­ža­va ne da jam­s­tva. Iz Plen­ko­vi­će­va ure­da ju­čer je sti­glo pri­op­će­nje iz ko­jeg ni­šta ni­je jasno. - Sas­ta­nak je protekao u pozitivnom ozračju uz razmjenu miš­lje­nja...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.