Što sta­ri­ji au­to, to su ma­nje pris­toj­be

UKIDAJU POREZ Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja ka­zao je kako će se za rab­lje­ni au­to pla­ća­ti uprav­na pristojba pre­ma sta­ros­ti vozila i sna­zi mo­to­ra

24sata - - NEWS -

Da­nas fi­zič­ka oso­ba ko­ja ku­pu­je rab­lje­ni auto­mo­bil mo­ra oti­ći na tri lo­ka­ci­je. Sad se te tri ak­tiv­nos­ti obje­di­nju­ju u jed­nu. Ukida se porez, a uvo­di uprav­na pristojba ko­ja se pla­ća pri­li­kom jed­nog je­di­nog po­sje­ta po­li­cij­skoj upra­vi, re­kao je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić. Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja pro­ve­lo je jav­nu ras­pra­vu o pri­jed­lo­gu iz­mje­na Za­ko­na o po­seb­nom po­re­zu na mo­tor­na vozila, ko­jim pre­dvi­đa da se za kup­nju rab­lje­nih auta, umjes­to sa­daš­njeg po­re­za, ubu­du­će pla­ća uprav­na pristojba, i to pre­ma sta­ros­ti vozila i sna­zi mo­to­ra u ki­lo­va­ti­ma. - Taj porez se u pot­pu­nos­ti ukida, a uprav­na pristojba, pre­ma kal­ku­la­ci­ja­ma ko­je smo mi na­pra­vi­li, za­pra­vo bi za gra­đa­ne tre­ba­lo zna­či­ti čak i po­jef­ti­nje­nje, a ni­ka­ko po­skup­lje­nje - na­gla­sio je Ma­rić. Do­dao je kako je do sa­da obra­ču­na­ti porez bio pet pos­to vri­jed­nos­ti auto­mo­bi­la, dok će se za po­tre­be no­ve uprav­ne pris­toj­be ko­ris­ti­ti raz­re­di iz­ra­đe­ni na te­me­lju sta­ros­ti i sna­ge auto­mo­bi­la. - Pro­sječ­ni porez ko­ji je bio pla­ćan na sve auto­mo­bi­le bio je neg­dje oko 1000 ku­na. Da­nas mis­li­mo da bi to tre­ba­lo bi­ti ne­što jef­ti­ni­je - sma­tra mi­nis­tar Ma­rić. (dm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.