Mi­ja­uu: Za­peo sam, a sa­mo sam se htio igra­ti skri­va­ča

24sata - - NEWS -

Au­to­bus­ni ko­lo­dvor u Ri­je­ci u ne­dje­lju oko 20.20 sa­ti op­ko­li­li su va­tro­gas­ci, a po­tom je sti­gla i po­li­ci­ja, ko­ja je za­tvo­ri­la pro­met na 15 mi­nu­ta. Stvo­ri­la se ko­lo­na, a ci­je­lu tu za­vr­z­la­mu “skri­vio” je nes­taš­ni ma­čić. - Vo­zio sam se u auto­bu­su i vi­dio va­tro­gas­ce kako ju­re pre­ma ko­lo­dvo­ru. Svi smo se zna­ti­želj­no za­li­je­pi­li za pro­zo­re. Čim nas je auto­bus is­kr­cao na sta­ni­ci, otiš­li smo vi­dje­ti u čemu je stvar. Vi­dio sam mu­škar­ca i že­nu od oko 30 go­di­na i čuo da im je ma­čić po­bje­gao iz auta te upao u ka­na­li­za­cij­ski šaht. Po­zva­li su va­tro­gas­ce da ga spa­se - re­kao nam je naš či­ta­telj. Va­tro­gas­ci su od­mah doš­li i na­kon ne­ko­li­ko mi­nu­ta us­pje­li iz­ba­vi­ti vra­go­las­tog ma­či­ća. Me­đu­tim, nje­go­voj avan­tu­ri tu ni­je bio kraj. Isko­čio je va­tro­gas­cu iz ru­ke i po­bje­gao pod auto­mo­bi­le ko­ji su sta­ja­li u ko­lo­ni dok je tra­ja­la ak­ci­ja spa­ša­va­nja. - Sti­gla je i po­li­ci­ja te za­us­ta­vi­la sav pro­met kako bi ma­či­ća iz­vuk­li iz jed­nog od auta ko­je­mu se za­vu­kao u pred­nji li­je­vi ko­tač ot­krio je či­ta­telj. Do­dao je da su ga iz ko­ta­ča iz­vla­či­li 15 mi­nu­ta i tek su ga tad, neo­z­li­je­đe­nog, pre­da­li pre­sret­nim vlas­ni­ci­ma. - Bio je pres­la­dak, siv s bi­je­lim ša­pi­ca­ma. Ni­je bio ve­ći od 20 cen­ti­me­ta­ra. Pra­va be­ba! Ni­je ni ču­do da mu je sa­mo igra bi­la na pa­me­ti - na­ša­lio se či­ta­telj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.