Otiš­la je na gla­sa­nje pa saz­na­la da ‘ni­je ži­va’

24sata - - NEWS -

Kad smo su­pru­ga i ja doš­li proš­le ne­dje­lje na gla­sač­ko mjes­to, rek­li su nam da ona ni­je na po­pi­su, ka­zao je Stje­pan Va­la­ško iz Po­dvi­nja Mi­ho­leč­kog kraj Kri­že­va­ca. Za­ina­tio se i tra­žio da se pro­vje­ri zbog če­ga Ba­ri­ca ni­je upi­sa­na. Us­li­je­dio je šok. Doz­na­li su kako je ona ‘umr­la’ 19. ve­lja­če. Na gla­sač­ko­me mjes­tu upu­ti­li su ih u Ma­tič­ni ured u Kri­žev­ce, gdje su im ka­za­li da će ga te­le­fo­nom iz­vi­jes­ti­ti. - Vra­tiv­ši se ku­ći na­zva­li su me i ka­za­li kako im je žao, ali da je mo­ja Ba­ri­ca umr­la. Do­bro sam po­gle­dao su­pru­gu ko­ja je sta­ja­la uz me­ne i re­kao sam im kako je ona ipak ži­va jer sto­ji do me­ne i slu­ša naš raz­go­vor. Na to me dje­lat­ni­ca po­če­la uvje­ra­va­ti kako ni­sam u pra­vu - re­kao je Stje­pan, ko­ji je na­kon to­ga kre­nuo is­tra­ži­va­ti i obi­la­zi­ti ins­ti­tu­ci­je. Doz­nao je kako su nje­go­vu su­pru­gu za­mi­je­ni­li sa že­nom iz su­sjed­nog se­la ko­je se is­to zo­ve Ba­ri­ca Va­la­ško, a pre­mi­nu­la je u 84. go­di­ni. (žr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.