IZAŠLA 100. MATKA

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJE -

Ča­so­pis “MATKA” Hr­vat­sko­ga ma­te­ma­tič­kog druš­tva, na­mi­je­njen svim mla­dim ma­te­ma­ti­ča­ri­ma, ovih je da­na pros­la­vio iz­la­zak 100. bro­ja, ali i 25 go­di­na ra­da. Pred­stav­lje­na je knji­ga “Ču­des­ni svijet Mat­ke”, prof. Pe­tra Mla­di­ni­ća, jed­nog od glav­nih ured­ni­ka ča­so­pi­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.