JAJTE KUPONE ZA BOLJŠANI SWIFT

LAKŠI I DINAMIČNIJI Sa­ku­pi­te i po­ša­lji­te sa­mo de­set ku­po­na te saz­naj­te iz pr­ve ru­ke za­što se sva­ki no­vi Swift po­na­ša kao Swift Sport

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Glav­na zna­čaj­ka no­vog Suzuki Swif­ta je la­ga­na kons­truk­ci­ja. Lakši je čak 120 kg od pret­hod­ni­ka (ko­ji je bio me­đu naj­lak­ši­ma u kla­si), te sad te­ži sa­mo 840 ki­lo­gra­ma. Sa­mim tim, no­vi Swift u kom­bi­na­ci­ji s ma­lim 1-li­tre­nim tur­bo mo­to­rom ima bo­lji omjer ma­se po konj­skoj sna­zi (kg/ KS) od biv­šeg Swift Spor­ta s 1,6-li­tre­nim mo­to­rom! Za­to je živ­lji i dinamičniji, za­bav­ni­ji u vož­nji, a ma­la mu ma­sa po­ma­že i u ma­njoj po­troš­nji go­ri­va. Osim stan­dard­nog mo­to­ra obuj­ma 1,2 li­tre, već poz­na­tog iz Swif­ta, s 90 KS, u po­nu­di će bi­ti 1,0 tur­bo mo­tor, a oba do­la­ze i u hi­brid­noj ver­zi­ji (pot­po­mog­nu­ta elek­tro­mo­to­rom), ko­ji sma­nju­je po­troš­nju i po­ve­ća­va sna­gu mo­to­ra. Ia­ko ne­što kra­ći od pret­hod­ni­ka, no­vi Swift je 4 cm ši­ri, či­me opet pos­ta­je pre­dvod­nik kla­se u ši­ri­ni, ali i sta­bil­nos­ti u vož­nji. Naj­ve­ći na­pre­dak na­prav­ljen je u ve­li­či­ni prt­ljaž­nog pros­to­ra, ko­ji je po­ve­ćan za 50-ak li­ta­ra. Tu je i mnoš­tvo gad­ge­ta ko­ji su u funk­ci­ji kom­fo­ra i si­gur­nos­ti, pa ta­ko svi mo­de­li ima­ju ra­da­re, a oni bo­lje oprem­lje­ni do­la­ze i s ka­me­ra­ma i la­se­ri­ma. No­vi Swift mo­že­te osvo­ji­ti sa­kup­lja­ju­ći kupone u 24sa­ta od 29. 5. do 7. 6. Joker kupone obja­vit će­mo 8. i. 9. lip­nja. De­set ku­po­na po­ša­lji­te na P.P. 350, 10001 Za­greb s naz­na­kom “Osvoji Suzuki Swift”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.