Da­nas dru­gi joker za Duster

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Po­ša­lji­te de­set ku­po­na na adre­su P. P. 311, 10001 Za­greb s naz­na­kom 24sa­ta na­grad­na igra “Osvoji Daciju Duster” i odve­zi­te ovaj fan­tas­ti­čan te­re­nac ku­ći. Da­nas objav- lju­je­mo dru­gi joker kupon. On mo­že za­mi­je­ni­ti bi­lo ko­ji pro­pu­šte­pu­no ni kupon. Da­cia Duster ima pot­pu­no pre­ure­tor đen pros­tor za put­ni­ke. Mo­tor dCi 90 je­dan od naj­bo­ljih di­zel­skih mo­to­ra na tr­ži­štu, jam­či vr­hun­ski uži­tak u vož­nji, ni­sku po­troš­nju go­ri­va i ma­nje emi­si­je štet­nih pli­no­va, a prt­ljaž­nik obuj­ma 475 li­ta­ra naj­ve­ći je na tr­ži­štu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.