Pro­vod u Mo­na­cu: Bel­la Ha­did po­ka­za­la je gu­zu u tan­ga­ma

Mla­đa ses­tra Gi­gi Ha­did pro­vo­di se na jah­ti s ko­le­gi­com Win­nie Har­low i Lewi­som Ha­mil­to­nom

24sata - - SHOW -

Od­mor od de­se­tod­nev­nog tu­lu­ma­re­nja Bel­la Ha­did (20) po­tra­ži­la je u gle­da­li­štu utr­ke For­mu­le 1, ko­ja se vozila na uli­ca­ma Mo­na­ca.

Ma­ne­ken­ka se ne­ko­li­ko sa­ti kas­ni­je pro­vo­di­la na jah­ti s pri­ja­te­lji­com, je­di­nom ma­ne­ken­kom s vi­ti­li­gom, Win­nie Har­low (22). Na­kon što je po­zi­ra­la u ma­ni­ri pra­ve za­vod­ni­ce, u tan­ga­ma, ma­šu­ći s plo­vi­la, poz­dra­vi­la je obo­ža­va­te­lje. Nje­zi­na ka­nad­ska pri­ja­te­lji­ca Win­nie pra­ti­la je na pis­ti tr­ku Lewi­sa Ha­mil­to­na (32), s ko­jim je na­vod­no u lju­bav­noj ve­zi od lip­nja proš­le go­di­ne, ko­ji je pak bio u ve­zi s Ni­co­le Sc­her­zin­ger (38). Har­low se za­bav­lja­la s Bel­lom dok se nje­zin dra­gi tru­dio nad­ja­ča­ti kon­ku­ren­te i po­bje­di­ti u utr­ci. I Bel­la je ba­ci­la oko na us­pješ­nog spor­ta­ša, pa od­ne­dav­no po­ku­ša­va na se­be skre­nu­ti po­zor­nost bok­sač­kog pr­va­ka An­t­honyja Jo­shue (27). Upoz­na­li su se la­ni, no on je tad još lju­bo­vao s Ni­co­le Osbo­ur­ne. - An­t­hony je sad slo­bo­dan čo­vjek. S Ni­co­le je ho­dao od sred­nje ško­le i ima­ju dvo­go­diš­njeg si­na Jo­sep­ha, no ni­je vi­še iš­lo rek­li su pri­ja­te­lji bok­sa­ča. (alu)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.