Em­ma Wat­son: Za­pro­sit ću deč­ka

24sata - - SHOW -

Ni­sam tra­di­ci­onal­na i ne­mam što če­ka­ti, rek­la je glu­mi­ca. Em­ma Wat­son (27) na­mje­ra­va za­pro­si­ti deč­ka Wil­li­ama ‘Mac­ka’ Knig­h­ta, s ko­jim je u ve­zi 18 mje­se­ci. Glu­mi­ca že­li br­zin­ske za­ru­ke jer par već raz­go­va­ra o vjen­ča­nju. Em­ma, do­da­ju nje­ni pri­ja­te­lji, ja­ko je sret­na što s deč­kom ži­vi život da­le­ko od svje­ta­la po­zor­ni­ce. (ip)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.