Hr­ska­vi­cu iz no­sa pr­vi će put ugra­di­tiu ko­lje­no

ZA­GREB 27 Hr­va­ta će do­bi­ti no­vo i zdra­vo ko­lje­no od hr­ska­vi­ce ko­ja im je uze­ta iz no­sa i um­no­že­na u la­bo­ra­to­ri­ju, ot­kri­va dr. Alan Iv­ko­vić sa Sv. Du­ha

24sata - - PR­VA STRA­NI­CA - Pi­še: JA­SMI­NA SA­RIĆ ČE­DIĆ

Za­gre­bač­ki KB Sve­ti Duh pos­tat će dio ve­li­kog i re­vo­lu­ci­onar­nog europ­skog kli­nič­kog is­pi­ti­va­nja iz po­dru­čja bi­ome­di­ci­ne. Usko­ro će 27 pa­ci­je­na­ta bi­ti ope­ri­ra­no ta­ko da će im li­ječ­ni­ci uz­go­je­nu hr­ska­vi­cu iz no­sa ugra­di­ti u ko­lje­no. Ova kli­nič­ka stu­di­ja na­zi­va se Bio Chip, a fi­nan­ci­ra je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja s 5,2 mi­li­ju­na eura.

15 GO­DI­NA IS­TRA­ŽI­VA­NJA

Pr­vih de­set pa­ci­je­na­ta ovom je me­to­dom ope­ri­ra­no u švi­car­skom Ba­se­lu, a za­hva­lju­ju­ći su­rad­nji sa švi­car­skim ko­le­ga­ma, upra­vo su na­ši li­ječ­ni­ci do­bi­li čast da odra­de slje­de­ću fa­zu stu­di­je. - Mi­ni­mal­no invan­ziv­nim i bez­bol­nim pos­tup­kom u lo­kal­noj anes­te­zi­ji uzi­ma­mo ko­ma­dić hr­ska­vi­ce iz no­sa pa­ci­jen­ta. Na­kon en­zim­ske raz­grad­nje sta­ni­ce hr­ska­vi­ce um­na­ža­mo ka­ko bi­smo do­bi­li mi­li­ju­ne tak­vih sta­ni­ca. Po­tom ih u stro­go kon­tro­li­ra­nim la­bo­ra­to­rij­skim uvje­ti­ma na­sa­đu­je­mo na ko­la­gen­sku mem­bra­nu te one po­či­nju stva­ra­ti no­vo tki­vo. Na­kon dva do če­ti­ri tjed­na to no­vo tki­vo ugra­đu­je­mo u ošte­će­no ko­lje­no - tu­ma­či prof. dr. Alan Iv­ko­vić, or­to­ped iz KB-a Sve­ti Duh u Za­gre­bu.

IZ­NIM­NO BRZ OPO­RA­VAK

Ova teh­no­lo­gi­ja ra­zvi­ja­la se pu­nih 15 go­di­na te je obav­lje­no bez­broj la­bo­ra­to­rij­skih tes­ti­ra­nja i dru­gih pre­drad­nji ka­ko bi me­to­da na­po­kon mo­gla do­ći u fa­zu kli­nič­kog is­pi­ti­va­nja. Ko­ma­dić nos­ne hr­ska­vi­ce ve­li­či­ne 6x6 mi­li­me­ta­ra, ka­žu li­ječ­ni­ci, u se­bi sa­dr­ži ne­vje-

ro­ja­tan po­ten­ci­jal um­na­ža­nja. Po­seb­nim la­bo­ra­to­rij­skim uz­go­jem do­bi­ju se mi­li­ju­ni zdra­vih sta­ni­ca, ko­je će stvo­ri­ti no­vu hr­ska­vi­cu sprem­nu za tran­s­plan­ta­ci­ju u ošte­će­no ko­lje­no pa­ci­jen­ta. Zre­la hr­ska­vi­ca, sprem­na za ugrad­nju, u po­seb­noj se te­ku­ći­ni pre­vo­zi od la­bo­ra­to­ri­ja do ope­ra­cij­ske sa­le, a važ­no je na­po­me­nu­ti da se sa­vr­še­no po­du­da­ra s pri­rod­nim tki­vom pa­ci­jen­ta. Za sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta ona u ope­ra­cij­skoj sa­li pos­ta­je no­vi dio ko­lje­na, a kroz slje­de­će tjed­ne i mje­se­ce in­te­gri­rat će se u zdra­vo tki­vo pa­ci­jen­ta te u pot­pu­nos­ti pre­uze­ti svo­ju ulo­gu u zdra­vom funk­ci­oni­ra­nju ko­lje­na. Ovaj pos­tu­pak na­mi­je­njen je lju­di­ma mla­đe i sred­nje do­bi kod ko­jih se po­či­nju jav­lja­ti ma­nja i lo­ka­li­zi­ra­na ošte­će­nja hr­ska­vi­ce. Pri­je je svat­ko zbog ovih zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma mo­rao pro­ći dvi­je ili vi­še ope­ra­ci­ja ti­je­kom ži­vo­ta, a sta­nje mu je iz­nim­no ote­ža­va­lo ži­vot. Za­hva­lju­ju­ći no­voj me­to­di, pa­ci­jen­ti će se mo­ći u mi­ni­mal­nom vre­me­nu vra­ti­ti svo­jim ak­tiv­nos­ti­ma i obve­za­ma. Na­kon za­hva­ta po­treb­na je re­ha­bi­li­ta­ci­ja ko­ju je osmis­lio dr. Da­mir Hu­detz s KB-a Sve­ti Duh, a na­prav­lje­na je i vi­de­oplat­for­ma pu­tem ko­je će pa­ci­jen­ti mo­ći sva­kod­nev­no vjež­ba­ti u svom do­mu, uz re­do­vi­tu bol­nič­ku kon­tro­lu i sa­vje­te or­to­pe­da.

U pr­voj ope­ra­ci­ji pa­ci­jen­tu, uz anes­te­zi­ju, li­ječ­ni­ci uzi­ma­ju hr­ska­vi­cu iz no­sa (1) Mo­ra­ju je raz­gra­di­ti za la­bo­ra­to­rij (2) On­dje je uz­ga­ja­ju mje­sec da­na (3) No­vu hr­ska­vi­cu ugra­đu­ju na dru­goj ope­ra­ci­ji u ko­lje­no pa­ci­jen­ta (4) prof. dr. Alan Iv­ko­vić su­dje­lu­je u kli­nič­koj stu­di­ji NA­KON DVI­JE OPE­RA­CI­JE BRZ OPO­RA­VAK1

3

2

4

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.