KRIV JE I CEN­TAR’ MI­NIS­TRI­CA SOCIJALE NADA MUR­GA­NIĆ POTVRDILA DA JE INS­TI­TU­CI­JA ZA­KA­ZA­LA

ZINOM OD­GO­VOR­NOS­TI I TEŽINOM PRO­PUS­TA. NA TO­ME RA­DI­MO

24sata - - NEWS -

Ut­vr­đe­ni pro­pus­ti u Cen­tru za so­ci­jal­nu skrb uka­za­li su na po­tre­bu pre­is­pi­ti­va­nja or­ga­ni­za­ci­je i na­či­na ra­da s či­nje­ni­com da bi do­bro­bit dje­te­ta i nje­go­ve obi­te­lji tre­ba­la bi­ti fo­kus na­šeg ra­da, rek­la je mi­nis­tri­ca za de­mo­gra­fi­ju, obi­telj, mla­de i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku Nada Mur­ga­nić. Jav­nos­ti se obra­ti­la tje­dan da­na na­kon što je Chi­ara Pa­šić (32) go­lim ru­ka­ma za­da­vi­la si­na De­ni­sa. U uboj­stvu joj je po­ma­ga­la i dje­voj­ka (14), a da bi po­li­caj­ce na­ve­la na kri­vi trag, mons­tru­oz­na Chi­ara prijavila je si­nov nes­ta­nak i sa­ti­ma la­ga­la po­li­ci­ji ka­ko ga je sa­ti­ma tra­ži­la po Pu­li. Do­se­li­la se pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci iz BiH, a po­li­caj­ce je sa­ma odve­la do si­no­va be­ži­vot­nog ti­je­la u pul­skoj uva­li Man­drač, ka­mo ga je ba­ci­la. Zgro­že­na jav­nost već da­ni­ma upo­zo­ra­va na či­nje­ni­cu da je pul­ski Cen­tar za so­ci­jal­nu skrb (CZSS) pot­pu­no za­ka­zao te da je mo­gao spri­je­či­ti ovo mons­tru­oz­no uboj­stvo. Mi­nis­tri­ca Mur­ga­nić krat­ko se os­vr­nu­la na či­nje­ni­cu da služ­be­ni­ca pul­skog cen­tra ni­je u ob­zir uze­la iz­ja­vu Chi­ari­ne maj­ke da joj je kći bo­les­na. - Ut­vr­đe­ni su pro­pus­ti i u cen­tru ni­su izrečene ni­kak­ve mje­re. Mo­lim sve gra­đa­ne i za­in­te­re­si­ra­nu jav­nost da ovu iz­ja­vu pri­hva­te u do­broj vje­ri. Ne ra­di se o šut­nji ins­ti­tu­ci­ja, za­is­ta nam je iz­u­zet­no sta­lo da se ovak­vi slu­ča­je­vi vi­še ne do­ga­đa­ju - ka­za­la je Mur­ga­nić. Potvrdila je da se in­s­pek­cij­ski na­la­zi pro­vo­de i u Do­mu za od­goj dje­ce i mla­de­ži u Pu­li, ali i u pe­trinj­skom CZSS-u.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.