‘MOST JE PRED GU­BIT­KOM MET­KO­VI­ĆA’

DRU­GI KRUG OD­LU­KE Biv­ši stra­teg Mos­ta Ivi­ca Rel­ko­vić gos­to­vao je u stu­di­ju 24sa­ta i ko­men­ti­rao je lo­kal­ne iz­bo­re

24sata - - NEWS -

An­ki Mrak Ta­ri­taš u dru­gom kru­gu lokalnih iz­bo­ra šte­te po­ru­ke ko­je ša­lje SDP. Sa­mim ti­me po­ve­ća­va se pros­tor Mi­la­nu Ban­di­ću, ko­ji sto­ji sve bo­lje. Re­kao je to Ivi­ca Rel­ko­vić gos­tu­ju­ći u stu­di­ju 24sa­ta. Ko­men­ti­ra­ju­ći re­zul­ta­te Mos­ta na na­ci­onal­noj ra­zi­ni, Rel­ko­vić je re­kao da je ta stran­ka pred gu­bit­kom čak i u Met­ko­vi­ću. - Naj­ve­ći po­ten­ci­jal za po­bje­du u Si­nju tre­bao je ima­ti Miro Bulj, a za­vr­šio je kao tre­ći, i to s 10 pos­to raz­li­ke. Most je do­seg­nuo ze­nit u smis­lu vr­š­nih re­zul­ta­ta i sad je pred gu­bit­kom po­zi­ci­je gra­do­na­čel­ni­ka u Met­ko­vi­ću - ka­zao je Rel­ko­vić, ko­ji je vri­je­dio za jed­nog od stra­te­ga Mos­ta i nji­ho­va ši­re­nja Hr­vat­skom. je Rel­ko­vić ot­kri­va­ju­ći za­što je oti­šao iz Mos­ta. Os­vr­nuo se i na SDP, od­nos­no či­nje­ni­cu zbog če­ga je SDP ta­ko lo­še pro­šao u pr­vom kru­gu lokalnih iz­bo­ra i što ga čeka u dru­gom. - Ne­vje­ro­jat­no, ali IDS i SDP su go­to­vo iz­jed­na­če­ni, a IDS do­la­zi iz sa­mo jed­ne žu­pa­ni­je. Za SDP je lo­še i to što je on u mno­gim mjes­ti­ma nes­tao kao se­kun­dar­na op­ci­ja. Ne­za­vis­ni su ih po­bi­je­di­li u broj­nim mjes­ti­ma. opas­na, a ona mo­že čak Ke­ru­mu sma­nji­ti ka­pa­ci­tet - go­vo­ri Rel­ko­vić do­da­ju­ći ka­ko ana­li­za po­ka­zu­je da 68 ula­za­ka u dru­gi krug na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ima HDZ, a SDP 28. - HDZ mo­že os­tva­ri­ti 25 po­bje­da, a SDP se­dam. Is­pa­da da je HDZ če­ti­ri pu­ta ja­či od SDP-a - ka­zao je Rel­ko­vić. Os­vr­nuo se i na pri­je­vre­me­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re i re­kao ka­ko HDZ mo­že ići i na pri­je­vre­me­ne iz­bo­re. - SDP-u iz­bo­ri ne od­go­va­ra­ju, ali od­go­va­ra­ju Mos­tu i Ži­vom zi­du - oci­je­nio je Rel­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.