I os­ta­li do­bav­lja­či u BiH su oprez­ni i po­ma­lo upla­še­ni za svo­ju sud­bi­nu.

24sata - - PANORAMA -

Iz tvrt­ke Mil­kos, naj­sta­ri­jeg pre­ra­đi­va­ča mli­je­ka i mli­ječ­nih pro­izvo­da u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, rek­li su nam da oni ni­su jed­na od tvrtki ko­ja je pre­ki­nu­la is­po­ru­ku. - Tre­nu­tač­no to ni­je ta­ko, na­ša kom­pa­ni­ja je vlas­nik naj­ve­će far­me uvoz­nih kra­va u BIH kod Tuz­le. Do­sad smo s Kon­zu­mom u BIH, kao i s fir­ma­ma kće­ri­ma u Hr­vat­skoj, kao što je Be­lje, ima­li iz­nim­no do­bru su­rad­nju - tvr­de iz Mil­ko­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.