Bio sam odu­šev­ljen kad sam saz­nao za do­bi­tak. Pri­lič­no du­go sam igrao, ali ni­šta ni­sam do­bi­vao. Za na­gra­du sam saz­nao od su­pru­ge, ko­ja se ja­vi­la na te­le­fon, re­kao je Vla­di­mir Gra­din­ski (59) iz Lud­bre­ga.

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

U na­grad­noj igri 24sa­ta Vla­di­mir je osvo­jio 1000 ku­na go­ri­va. Sret­ni do­bit­nik je u vrijeme iz­vla­če­nja bio na pos­lov­nom pu­tu u Sto­nu. Su­pru­ga ga je, na­kon pr­vot­nog šo­ka, na­zva­la i ja­vi­la mu. Sad kad se vra­tio i pre­uzeo kar­ti­cu, ka­ko ka­že, pla­ni­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.