VUCO ĆE OD RAVITI ZVI­JEZ­DU

NA VI­SO­KOM PO­LO­ŽA­JU Je­di­noj di­za­li­čar­ki u Hr­vat­skoj Si­ni­ša je na­pi­sao pje­smu, a ona se nada da će zbog hi­ta ima­ti vi­še ga­ža pa će si­no­vi­ma pre­pus­ti­ti ku­ćan­ske pos­lo­ve VOJE DOK JE RA­DIO U BRODOGRADILIŠTU, A PRE­DVI­ĐA JOJ US­PJEŠ­NU KA­RI­JE­RU

24sata - - SHOW -

Kata i ja upoz­na­li smo se još dok je moj brat Hrvoje s njom ra­dio u split­skom brodogradilištu. Čuo sam ka­ko pje­va i od­lu­čio sam joj na­pi­sa­ti pje­smu ‘Ja sam Kata Di­za­li­ca’, re­kao je Si­ni­ša Vuco (46). Fron­t­men Ži­vog bla­ta po­no­san je na Ka­tu Ba­re­du (44) ko­ja se sva­kog rad­nog da­na u di­za­li­zi pe­nje na vi­še od 60 me­ta­ra vi­si­ne. No­ću kran za­mi­je­ni mi­kro­fo­nom i pje­va po split­skim ka­fi­ći­ma. - Kad sam ču­la tekst i glaz­bu ko­je je Vuco na­pra­vio za me­ne uzvik­nu­la sam: “Ovo će bi­ti hit, a ja ću pos­ta­ti zvi­jez­da.” Ja­ko sam sret­na i za­hval­na Si­ni­ši jer će sad pu­bli­ka slu­ša­ti i mo­ju pje­smu na Yo­uTu­beu rek­la je Ka­te. Spli­ćan­ka je za­pos­le­na u gra­đe­vin­skoj tvrtki, a pro­tek­lih tje­da­na rad­ni joj se tem­po ubr­zao. - Na pos­lu ra­dim ju­tar­nje ili po­pod­nev­ne smje­ne, a kat­kad i pre­ko­vre­me­no jer pri­je po­čet­ka lje­ta mo­ra­mo do­vr­ši­ti pos­lo­ve na gra­di­li­šti­ma. Ni­je mi te­ško sve dok imam do­volj­no vre­me­na za pje­va­nje - rek­la je Kata, ko­joj su pje­vač­ki uzo­ri Se­ve­ri­na i Ni­na Ba­drić. Nje­zin su­prug Ivan po­dr­ža­va je u pje­vač­koj ka­ri­je­ri kao kad je pri­je se­dam go­di­na po­že­lje­la na­uči­ti ba­ra­ta­ti di­za­li­com. - Obi­telj se is­pr­va šo­ki­ra­la mo­jim oda­bi­rom pos­la, no sad mi se di­ve. Is­pr­va sam se pri­bo­ja­va­la vi­si­ne, a sad u svo­joj ka­bi­ni ponekad i za­pje­vam - ša­li se Dal­ma­tin­ka. Već su joj se maj­ka i sve­kr­va po­nu­di­le za po­moć u ku­ćans­tvu jer Kata usko­ro pla­ni­ra vi­še nas­tu­pa­ti. - Po­ku­ša­vam se što bo­lje or­ga­ni­zi­ra­ti pa sti­žem i ku­ha­ti i pje­va­ti i ra­di­ti na di­za­li­ci - ka­že. Nje­zi­ni si­no­vi Bru­no (16) i An­te (20) hra­bre maj­ku ka­ko bi os­tva­ri­la svoj san iz dje­tinj­stva. - Ot­ka­ko znam za se­be, že­lim pos­ta­ti pje­va­či­ca. Za­sad nas­tu­pam na vjen­ča­nji­ma, pred pri­ja­te­lji­ma i poz­na­ni­ci­ma te u ma­njim lo­ka­li­ma, no vje­ru­jem da ću jed­nog da­na za­sja­ti na bi­ni ne­kog fes­ti­va­la ili kon­cer­ta kao i Se­ve­ri­na za­klju­či­la je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.