NO­VI VIDEOSTAR MA­GA­ZIN ZA MLA­DE NA 116 STRA­NI­CA

PR­VI U REGIJI Ne pro­pus­ti­te pr­vi Jo­omBo­os Videostar ma­ga­zin, uz ko­ji do­bi­va­te ruč­no pot­pi­sa­ne kar­ti­ce omi­lje­nih yo­utu­be­ra

24sata - - SHOPPING -

U pr­vom bro­ju Jo­omBo­os Videostar ma­ga­zi­na Fi­lip De­ja­no­vić ot­kri­va ka­ko ga je pu­pak uma­lo sta­jao ži­vo­ta, a Den­nis Do­mi­an is­pri­čao nam je sve o svo­joj bor­bi s de­pre­si­jom. Od pet­ka, 26. svib­nja, mo­že­te uži­va­ti u 116 stra­ni­ca ge­ni­jal­nog sa­dr­ža­ja. Naj­po­pu­lar­ni­ji Dal­ma­ti­nac na Yo­uTu­beu, Marko Vu­le­tić, ot­krio nam je sve o uži­va­nju u ži­vo­tu na­kon dvi­je ope­ra­ci­je sr­ca, a Davor i Pe­tra (the­lazyWAVE) pri­ča­ju o taj­na­ma svog uspjeha i ho­će li za­uvi­jek os­ta­ti za­jed­no. Fi­lip De­ja­no­vić (theSi­krt) u in­ter­v­juu kroz su­ze pri­ča ka­ko je bio “bez­i­me­na be­ba”. Do­no­si­mo i ekskluzivni in­ter­v­ju s Ma­ri­jom Že­želj, jed­nom od naj­po­pu­lar­ni­jih sr­p­skih yo­utu­be­ri­ca, a ni­smo za­bo­ra­vi­li ni na gej­me­re me­đu va­ma. Za­ba­vi­te se kvi­zo­vi­ma i od­go­vo­ri­ma na pi­ta­nja Vi­do­vi­tom Jo­ži, ko­ji je “pro­re­kao” bu­duć­nost. Mis­li­li smo i na sve ko­ji ni­su ima­li pri­li­ku upoz­na­ti svo­je omi­lje­ne yo­utu­be­re, pa vam uz ma­ga­zin da­ru­je­mo kar­ti­ce s po­ru­ka­ma, od ko­jih je baš sva­ka ruč­no pot­pi­sa­na! (lc)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.