NA NOGAMA JE D, DI­ŠE KAO JE­DAN

FE­ŠTA No­go­met se vra­tio u Va­ra­ždin, grad opet di­še, ulaz­ni­ce su ras­pro­da­ne. Bit će spek­takl, ka­že nam Davor Vu­gri­nec, naj­bo­lji stri­je­lac u po­vi­jes­ti Ku­pa na­ma ulaz­ni­ce su 60 ku­na, tri­bi­na is­tok 100, dok je tri­bi­na za­pad 140 ku­na

24sata - - SPORT -

Ni­kad ne­ću za­bo­ra­vi­ti če­t­vr­t­fi­na­le Ku­pa 1994. Su­dac Bu­ri­lo je u zad­njoj mi­nu­ti iz­mis­lio pe­nal za Di­na­mo. Pla­ka­li smo tri da­na, ci­je­li sta­di­on je tri sa­ta na­kon utak­mi­ce os­tao če­ka­ti su­ca. Ali, eto, to su bila tak­va vre­me­na, re­kao je Davor Vu­gri­nec. Va­ra­ždi­nac je s 33 go­la naj­bo­lji stri­je­lac u po­vi­jes­ti Ku­pa, a osva­jao ga je i s Ri­je­kom i s Di­na­mom. I to je za­bi­jao ključ­ne go­lo­ve. - S Ri­je­kom sam u fi­na­lu igrao pro­tiv Var­tek­sa. Pr­vi smo su­sret do­bi­li 4-0, a uz­vrat mi je os­tao u po­seb­nom sje­ća­nju. Za­bio sam gol i gu­bi­li smo 2-1 do 85. mi­nu­te. A on­da smo pri­mi­li tri go­la, vo­da nam je bila u uši­ma, cr­na ru­pa, ni­smo zna­li gdje smo... Da je tra­ja­lo još mi­nu­tu, pri­mi­li bi­smo i šes­ti gol - re­kao je Vu­ga. Nje­go­va sjaj­na ge­ne­ra­ci­ja za­us­tav­lje­na je 1994. zbog Bu­ri­la. - Ne mo­gu vje­ro­va­ti da se ta­ko ne­što mo­glo su­di­ti, bez kon­tak­ta, bez iče­ga... Pla­kao sam jer smo za­us­tav­lje­ni na pu­tu pre­ma pr­vom tro­fe­ju. Kas­ni­je smo bi­li na ne­koj utak­mi­ci u Osi­je­ku, su­dac je ne­što po­gri­je­šio, a mi smo se po­če­li ze­za­ti: “Bu­ri­lo, Bu­ri­lo­oo”... Odjed­nom se po­di­gao Bu­ri­lo, ko­ji je sje­dio do nas i re­kao: “Deč­ki, pa je l’ dos­ta vi­še? Dva­de­set go­di­na je proš­lo”. Svi smo je na­smi­ja­li. Bi­lo je to sve kroz ša­lu - ka­že Vu­ga. Nje­gov Va­ra­ždin da­nas je do­ma­ćin fi­na­lu Hr­vat­sko­ga ku­pa. - Hva­la Da­vo­ru Šu­ke­ru što je pre­poz­nao tre­nu­tak. No­go­met se u Va­ra­ždi­nu uga­sio, iz­ba­če­ni smo u pe­tu li­gu, to­tal­no mr­tvi­lo... Sad je pot­pu­no dru­ga­či­je, u zra­ku se osje­ti no­go­met, ulaz­ni­ce su ras­pro­da­ne, no­go­met je opet “in” u Va­ra­ždi­nu ka­že Vu­ga. Da­nas je pot­pred­sjed­nik Va­ra­ždi­na, pred­sjed­nik je Stje­pan Cvek, a pu­no po­ma­že i Zlat­ko Da­lić. - Sad smo u dru­goj li­gi, što ni­je naš kraj­nji cilj, ali grad po­nov­no di­še no­go­met­nim plu­ći­ma. Na­ša je že­lja vra­ti­ti klub ta­mo gdje je po­čeo An­đel­ko Her­ja­vec. I do­is­ta, pro­đe­te li Va­ra­ždi­nom, osje­tit će­te no­go­met­ni duh. Opet se pri­ča o ne­kim no­vim vu­grin­ci­ma, da­li­ći­ma, mu­mle­ki­ma... Kao 90-ih go­di­na. - Na­ža­lost, sve ta­len­te nam uzi­ma­ju. Di­na­mo, Haj­duk, Ri­je­ka i Aus­tri­jan­ci nam uzi­ma­ju dje­cu već s 10 go­di­na. Sad nam je jed­nog deč­ka od 12 go­di­na uze­la Ri­je­ka, pa Haj­duk... Moj sin ima 14 go­di­na i već ima po­nu­de da i on ode.. Že­lja nam je to za­us­ta­vi­ti i pro­izvo­di­ti igra­če, što je uvi­jek bila Var­tek­so­va tra­di­ci­ja - ka­že Vu­gri­nec. Iz pr­ve li­ge Var­teks je iz­ba­čen 2012. I to u pe­tu li­gu. Ia­ko je po­la li­ge bi­lo u du­go­vi­ma, uklju­ču­ju­ći Di­na­mo, Haj­duk, Osijek, iz­ba­čen je Var­teks. - Ne mo­gu vje­ro­va­ti da je sa­mo va­ra­ždin­ska po­rez­na upra­va pro­vo­di­la za­kon. Što je s os­ta­lim klu­bo­vi­ma? Kao da smo iz­o­li­ra­na dr­ža­va, Ban­gla­deš ili što ja znam. I dru­gi su ima­li is­ti pro­blem, pa im je opro­šte­no - ču­di se. I tu je u pra­vu. Var­teks je mo­rao pro­ći te­šku kal­va­ri­ju. Sre­ćom, da­nas su na pu­tu po­vrat­ka. Di­na­mo i Ri­je­ka da­nas će u Va­ra­ždi­nu igra­ti 26. Kup Hr­vat­ske, na is­tom onom mjes­tu gdje su pri­je 25 go­di­na Bran­ko Ivan­ko­vić, Vu­gri­nec, Da­lić, Krz­nar, To­plak i druš­tvo, pro­tiv Za­gor­ca iz Kra­pi­ne po­če­li pi­sa­ti va­ra­ždin­sku baj­ku. Do­bi­li su 7-0. Ako vas za­ni­ma, po tri go­la za­bi­li su Vu­gri­nec i Hu­se­in Re­bac. Sed­mi je dao Šte­fulj. Da­nas će svi oni bi­ti gos­ti na fi­na­lu Ku­pa. Za­pra­vo, do­ma­ći­ni. Jer Va­ra­ždin je opet unu­tra, ži­vi no­go­met. Ne­ka tu pros­la­vu uve­li­ča­ju Ri­je­ka i Di­na­mo...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.