Obis­ti­ni­la se naj­a­va ka­ko Haj­duk po­ku­ša­va po­ja­ča­ti mom­čad svo­jim biv­šim igra­či­ma. Pr­vi ko­ji je do­go­vo­rio sve de­ta­lje je ve­z­njak Jo­sip Ra­do­še­vić (23).

24sata - - SPORT -

Sport­ski di­rek­tor Ma­rio Bran­co sas­tao se s Ra­do­še­vi­ćem i do­go­vo­rio sve de­ta­lje, a služ­be­na obja­va ugo­vo­ra bit će upri­li­če­na na­kon zad­nje utak­mi­ce se­zo­ne, ko­ju Red Bull Sal­z­burg igra u če­t­vr­tak. Tada Ra­do­še­vi­ću pres­ta­je ugo­vor­na oba­ve­za. Jo­sip je je­dan od ri­jet­kih slo­bod­nih i Haj­duk je is­ko­ris­tio pri­li­ku vra­ti­ti ga na Po­ljud, či­me pos­ta­je jas­no da su i naj­a­ve o

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.