KA­KO IGRA­TI

24sata - - NEWS -

Sva­kod­nev­no od 29.5. do 7.6. iz­re­zuj, skup­ljaj i is­pu­nja­vaj ku­po­ne iz 24sa­ta. 8.6. i 9.6. objav­lju­je­mo po je­dan jo­ker ku­pon ko­ji za­mje­nju­je po je­dan pro­pu­šte­ni ku­pon. Po­treb­no je sku­pi­ti 10 raz­li­či­tih ku­po­na (ili 9 raz­li­či­tih ku­po­na + 1 jo­ker ku­pon ili 8 raz­li­či­tih ku­po­na + 2 raz­li­či­ta jo­ker ku­po­na). Kad sku­piš i is­pu­niš sve ku­po­ne, po­ša­lji ih u jed­noj omot­ni­ci na adre­su: P. P. 350, 10 001 Za­greb, s naz­na­kom Na­grad­na igra 24sa­ta “Osvoji Suzuki Swift”. Ku­po­ni na na­ve­de­nu adre­su mo­ra­ju sti­ći naj­kas­ni­je do po­ne­djelj­ka 19.6. do 9 sa­ti. Do­bit­ni­ci će bi­ti iz­vu­če­ni u po­ne­dje­ljak 19.6. pos­li­je 10 sa­ti i objav­lje­ni na www.24sa­ta. hr u ro­ku od 10 da­na od da­na jav­nog iz­vla­če­nja. Pra­vi­la po­tra­ži na www.24sa­ta.hr/ osvoji-naj­no­vi­ji-suzuki-swift

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.