Ne­će­mo ar­bi­tra­žu, ali do­go­vor mo­že

PLEN­KO­VIĆ TRAŽIO PODRŠKU ZA SLOVENIJU ANALIZE AR­BI­TRA­ŽE KO­JU JE PREZENTIRAO PLEN­KO­VIĆ POKAZALA JE DA JE HR­VAT­SKA RELATIVNO DO­BRO PROŠLA, ALI NE­ĆE­MO JE PRIZNATI

24sata - - NEWS - NASTAVAK NA SLJEDEĆOJ STRANICI

I na­kon sas­tan­ka pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća sa še­fo­vi­ma svih par­l­men­tar­nih stra­na­ka za­klju­če­no je da Hr­vat­ska ne­će pri­hva­ti­ti pre­su­du u ar­bi­tra­ži sa Slo­ve­ni­jom. O to­me pos­to­ji po­li­tič­ki kon­sen­zus, kao i o to­me da tre­ba nas­ta­vi­ti di­ja­log sa Slo­ve­ni­jom. Pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić na­kon sas­tan­ka, una­toč pi­ta­nji­ma no­vi­na­ra, ni­je htio ot­kri­ti ko­ji će bi­ti te­melj za pre­go­vo­re. Me­đu­tim, vi­še su­di­oni­ka sas­tan­ka nam je po­t­vr­di­lo da je Plen­ko­vić po­čeo sas­ta­nak op­sež­nom ana­li­zom ar­bi­traž­ne pre­su­de, ko­ji su pri­re­di­li struč­nja­ci. I na kra­ju je ipak, na­kon sve­ga, di­plo­mat­skim rječ­ni­kom po­ru­čio ka­ko je Hr­vat­ska u spo­ru os­tva­ri­la re­la­tiv­ni us­pjeh u od­no­su na ono što su tra­ži­li Slo­ven­ci. Ho­će li za­to ipak ar­bi­traž­na pre­su­da bi­ti te­melj za pre­go­vo­re Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je, nit­ko ne že­li služ­be­no po­t­vr­di­ti. Ta se mo­guć­nost po­če­la spo­mi­nja­ti u di­plo­mat­skim kru­go­vi­ma čim je Plen­ko­vić od­lu­čio sa­zva­ti stran­ke. - Sve stran­ke se sla­žu da tre­ba nas­ta­vi­ti di­ja­log, ali i da­lje os­ta­ju pri sta­vu Sa­bo­ra da je ar­bi­tra­ža kom­pro­mi­ti­ra­na i ne­va­že­ća re­kao je Plen­ko­vić.

Pi­šu: I. PANDŽIĆ, N. ZAGORAC, P. OSOJNIK, H. MERDANOVIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.