Tre­ba to odr­ža­va­ti! Me­ha­ni­ča­ri ‘ope­ra­ira­ju’ na naj­ve­ćem zvo­nu

24sata - - NEWS -

Me­ha­ni­ča­ri Uwe Ka­mer i Chris­ti­an Ga­ra­mvo­el­gyi ima­li su još je­dan u ni­zu ru­tin­ski go­diš­nji pre­gled naj­ve­ćeg zvo­na, koje da­ti­ra iz sred­njeg vi­je­ka. Zvo­no Ma­ria Glo­ri­osa se na­la­zi ka­te­dra­li u Nje­mač­koj. Sta­ro je 520 go­di­na, a te­ži vi­še od 12 to­na. Na­la­zi se u sre­diš­njoj ku­li u ka­te­dra­li. Do­sad se kva­ri­lo samo dva pu­ta, 1985. go­di­ne te 2001.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.