Pre­zi­vam se tra­va i uhi­ti­li su me zbog - tra­ve

24sata - - NEWS -

Mla­dić Ja­son We­ed (25) iz Ok­la­ho­me uhi­ćen je u po­ne­dje­ljak jer je u auto­mo­bi­lu skri­vao 10 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­ane. Po­li­caj­ci su os­ta­li u šo­ku kad su shva­ti­li ka­ko se Ja­son pre­zi­va We­ed, is­to ka­ko se zo­ve i opoj­na dro­ga zbog koje su ga uhi­ti­li. U autu su pro­naš­li i va­tre­no oruž­je. Sve se do­go­di­lo ti­je­kom kla­sič­nog aus­tav­lja­nja na pro­met­ni­ci. Vo­zio je dje­voj­ku (18) i mla­di­ća (19) koje su ta­ko­đer pri­ve­li. Na­ša­li­li su se na Fa­ce­bo­oku i na­pi­sa­li ka­ko tro­jac sa­da uži­va u za­tvo­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.