Dra­gi pro­fe­so­ri, ru­kuj­te se sa svih 150 uče­ni­ka

24sata - - NEWS -

U en­gle­skoj ško­li za dje­ča­ke, pro­fe­so­re je pri­je ne­ko­li­ko da­na do­če­ka­la za­po­vi­jed: Ru­kuj­te se s uče­ni­ci­ma. No­va rav­na­te­lji­ca “odred­bu” je uve­la jer sma­tra ka­ko će ta­ko po­di­ći me­đu­sob­no po­što­va­nje. Dnev­no će poz­dra­vi­ti 150 uče­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.