Go­to­vo nit­ko mu od­bor, sad ka­že d

MIRO CERAR I JA SMO VEĆ DOKAZALI DA SE DIJALOGOM MO­GU RI­JE­ŠI­TI PRO­BLE­ME, RE­KAO JE

24sata - - NEWS -

To su glu­pos­ti. Hr­va­ti i Slo­ven­ci već go­di­na­ma ži­ve za­jed­no na prak­tič­ki za­jed­nič­kom i is­tom po­dru­čju, re­kao je je­dan od pro­laz­ni­ka ju­čer is­pred slo­ven­skog par­la­men­ta, uoči sjed­ni­ce od­bo­ra za obra­nu ko­ju je sa­zvao zas­tup­nik Žan Mah­nič (27). - Ne­ma šan­se da bu­de ra­ta. Ali mis­lim da te­ma sjed­ni­ce ni­je lo­ša stvar, ipak sva­ka dr­ža­va mora ima­ti sprem­nu voj­sku i bri­nu­ti se o njoj - rek­la je pro­laz­ni­ca. Sjed­ni­cu od­bo­ra za obra­nu odr­ža­na je u ju­čer. NA njoj su se po­ja­vi­la tri zas­tup­ni­ka oiz Jan­šin stran­ke, sa­vjet­nik Bo­ru­ta Pa­ho­ra i Žan Mah­nić, ini­ci­ja­tor sas­tan­ka. Ni­je bi­lo ni kvo­ru­ma. U in­ter­v­juu ko­ji nam je pri­je sjed­ni­ce is­tak­nuo je ka­ko ni­kad ni­je otvo­re­no “zvec­kao oruž­jem” zbog ovog pi­ta­nja. - Ni­kad ni­sam otvo­re­no za­zi­vao bi­lo ka­kav kon­flikt, oru­ža­ni su­kob ili, ne daj Bo­že, rat iz­me­đu Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske. Ali ar­bi­traž­ni sud je od­lu­čio o gra­ni­ci i obje stra­ne to nuž­no mo­ra­ju po­što­va­ti - po­ru­čio je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.