Ni­je do­šao na da ne že­li su­ko­be

E PRE­MI­JER AN­DREJ PLEN­KO­VIĆ NA SASTANKU

24sata - - NEWS -

Mah­nič. Do­dao je i ka­ko sma­tra da je ci­je­la pri­ča ko­ja je buk­nu­la u jav­nos­ti o ovoj te­mi za­pra­vo po­li­tič­ki spin, od­nos­no laž­na vi­jest, ko­ju je pla­si­rao slo­ven­ski pre­mi­jer Miro Cerar. On je, tvr­di Mah­nič, to uči­nio ka­ko bi oja­čao po­li­tič­ku po­zi­ci­ju. Mah­nič je na­gla­sio da se na­da ka­ko će dvije zem­lje ipak pro­na­ći rje­še­nje. - Is­kre­no se na­dam i vje­ru­jem da će Hr­vat­ska i Slo­ve­ni­ja u bu­duć­nos­ti na­ći za­jed­nič­ki je­zik. Sva­ka druga op­ci­ja ne bi nam do­ni­je­la ni­kak­vo rje­še­nje - za­klju­čio je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.