TO JE STRA

BIVŠA GRADONAČELNICA KNINA

24sata - - NEWS -

HDZ ipak ne os­tav­lja svo­je čla­no­ve na cje­di­lu iako je no­vo vod­stvo s nji­ma ima­lo raz­mi­ri­ca i nes­la­ga­nja. Dvo­je is­tak­nu­tih čla­no­va ko­ji su bi­li jed­nom no­gom u po­li­tič­kom gro­bu sad je za­pos­le­no u dr­žav­noj tvrt­ki i dr­žav­noj upra­vi. Jo­si­pu Ri­mac Vla­da je ime­no­va­la za dr­žav­nu taj­ni­cu u Mi­nis­tar­stvu upra­ve HDZ-ov­ca Lo­vre Kuš­če­vi­ća. Ri­mac je već bi­lo obe­ća­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.