NA­MA NA­ŠA NKA DALA...

STRANKA SVO­JE NE OS­TAV­LJA An­drej Plen­ko­vić dao je vi­so­ke funk­ci­je Jo­si­pi Ri­mac i To­mis­la­vu Čulj­ku iako se za te is­tak­nu­te čla­no­ve HDZ-a vje­ro­va­lo da su na za­la­sku po­li­tič­ke ka­ri­je­re A NI­JE U MILOSTI NO­VOG ŠEFA HDZ-A. ME­ĐU­TIM, ON JU JE IPAK NAGRADIO ZA ZA

24sata - - NEWS -

to mjes­to u vri­je­me To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, ko­ji je bio pot­pred­sjed­nik u vla­di Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, ali je Most tad sta­vio ve­to. Sad HNS oči­to ne­ma ni­šta pro­tiv am­bi­ci­oz­ne 37-go­diš­nje eko­no­mis­ti­ce, ko­ju su na­zi­va­li i “knin­ska kraljica”. S 25 go­di­na je Ri­mac pos­ta­la gradonačelnica Ki­ni­na i tad su joj u HDZ-u pro­ri­ca­li blis­ta­vu po­li­tič­ku ka­ri­je­ru. Ri­mac je bi­la do­bra sa svim pred­sjed­ni­ci­ma HDZ-a, od Ive Sa­na­de­ra, Ja­dran­ke Ko­sor pa do To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, ko­ji ju je od­lu­čio po­vu­ći iz Knina da mu vo­di iz­bor­ni sto­žer. Ri­mac je već tad bi­la op­te­re­će­na is­tra­gom Usko­ka da su ona i su­prug ošte­ti­li dr­ža­vu za vi­še od po­la mi­li­ju­na ku­na jer su do­bi­la dva sta­na od dr­ža­ve. ime­no­vao za dr­žav­nu taj­ni­cu, na funk­ci­ju ko­ja u pro­sje­ku no­si pla­ću od 13.000 ku­na. Ri­mac će se ba­vi­ti lo­kal­nom upra­vom. Kra­jem sr­p­nja dala je os­tav­ku knin­skom HDZ-u, ali ni­su je pri­hva­ti­li. Tad je ra­su­pu­šten i stra­nač­ki ogra­nak u Kni­nu. - Sva­ki put pred Olu­ju net­ko di­že tem­pe­ra­tu­ru u Kni­nu, pa je ta­ko i sad, no na­vik­la sam već na to. Sta­tut HDZ-a je ja­san i Žu­pa­nij­ski od­bor mo­že ras­pu­šta­ti grad­ske i op­ćin­ske or­ga­ni­za­ci­je, a vje­ro­jat­no će da­ti i kak­vo obraz­lo­že­nje za­što nas ras­pu­šta­ju i kad će do­ves­ti po­vje­re­ni­ka. Na sjed­ni­ci Grad­skog od­bo­ra na­pra­vi­li smo de­talj­nu ana­li­zu, a on­da sam tom ti­je­lu dala svoj man­dat na ras­po­la­ga­nje sma­tra­ju­ći to mo­ral­nim i ko­rek­t­nim - rek­la je Jo­si­pa Ri­mac kra­jem sr­p­nja. Već tad se na­ga­đa­lo da se se­li u Za­greb. Ona je to od­bi­la ko­men­ti­ra­ti. To je po­li­tič­ko ime­no­va­nje i Vla­da mo­že sta­vi­ti ko­ga že­li, a ne­što je dru­ga­či­ji slu­čaj To­mis­la­va Čulj­ka (59). Ču­ljak je i da­nas pot­pred­sjed­nik HDZ-a, ali nje­gov utje­caj je iz­bli­je­dio do­la­skom Plen­ko­vi­ća. U vri­je­me Ka­ra­mar­ka je bio po­li­tič­ki taj­nik i pot­pred­sjed­nik Sa­bo­ra. Ču­ljak je sad pos­tao sa­vjet­nik upra­ve dr­žav­ne tvrt­ke Oda­ši­lja­či i Ra­di­mi­ra Ča­či­ća Vla­da je ime­no­va­la u uprav­no vi­je­će Hr­vat­skih vo­da, a nje­gov čo­vjek Du­brav­ko Po­noš za­sjeo je na če­lo bo­ga­tog Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša. Po­noš je ra­ni­je vo­dio Ča­či­će­vu uto­pi­ja tvrt­ku ko­ja je tre­ba­la re­ali­zi­ra­ti Za­greb na Sa­vi. Ni­je Plen­ko­vić za­bo­ra­vio ni­ti svog part­ne­ra SDSS, pa je De­jan Dra­ku­lić iz te stran­ke pos­tao po­moć­nik mi­nis­tra upra­ve. ve­ze (OiV). Je­di­ni se ja­vio na na na­tje­čaj na ko­jem se tra­ži­la i vi­so­ka struč­na spre­ma, pet go­di­na is­kus­tva na ru­ko­vo­de­ćem mjes­tu i 10 go­di­na is­kus­tva u od­no­si­ma s lo­kal­nom i dr­žav­nom upra­vom. OiV je obja­vio da je prim­ljen Ču­ljak, ali mu na­vo­de da ima vi­šu struč­nu spre­mu iako mu u bi­ogra­fi­ji pi­še da je eko­no­mist sa za­vr­še­nim Eko­nom­skim fa­kul­te­tom. Osim to­ga, Ču­ljak je pri­vat­no 80-ih bio obrt­nik zi­dar, pet go­di­na is­kus­tva ima kao gra­đe­vin­ski pos­lo­vo­đa, a još jed­nu kao vo­di­telj ko­mer­ci­ja­le tvrt­ke Zi­dar. Već zad­njih 25 go­di­na je ka­ri­je­ru gra­dio is­klju­či­vo u Sa­bo­ru kao zas­tup­nik na raz­nim funk­ci­ja­ma. Iz OiV-a nam ni­su ra­zjas­ni­li te ne­jas­no­će iako smo ih pi­ta­li. Po­ru­či­li su da se Ču­ljak je­di­ni pri­ja­vio na na­tje­čaj i da je udo­vo­lja­vao svim pro­pi­sa­nim uvje­ti­ma na­tje­ča­ja i za­pos­len je po za­ko­nu. U HDZ-u ka­žu da je Ču­ljak uvi­jek igrao svo­ju igru, a u zad­nje vri­je­me je u stru­ji ko­ja ne bi Plen­ko­vi­ća na če­lu HDZ-a. Sam Ču­ljak, ko­jeg opi­su­ju kao si­vu emi­nen­ci­ju stran­ke, ni­je nam od­go­vo­rio na po­zi­ve i po­ru­ke.

La­ni je is­tra­ga pro­tiv nje obus­tav­lje­na, ali se za šte­tu i da­lje te­re­ti nje­na pri­ja­te­lji­ca Ana Ma­ria Ra­dić, ko­ja je pot­pi­sa­la da­va­nje dr­žav­nih sta­vo­va kao rav­na­te­lji­ca Ure­da za po­dru­čja po­seb­ne dr­žav­ne skr­bi. Ra­dić je sad za­pos­le­na u Cr­ve­nom kri­žu, gdje je Ri­mac pot­pred­sjed­ni­ca. Ri­mac su ko­la kre­nu­la niz­br­do na­kon što HDZ ni­je us­pio osvo­ji­ti sa­mos­tal­no vlast 2015. Njoj su pred­ba­ci­va­li lo­še vo­đe­nje sto­že­ra. Po­ku­ša­la se ove go­di­ne kan­di­di­ra­ti po­nov­no za gra­do­na­čel­ni­cu Knina, ali ju je, na iz­ne­na­đe­nje HDZ-ova­ca po­tu­kao ne­za­vis­ni Mar­ko Je­lić. An­drej Plen­ko­vić ni­je pre­vi­še ra­ču­nao na nju, pa čak ni­je bi­la ni na iz­bor­nim

lis­ta­ma. No sad ju je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.