PAKRAC U STRAHU, POLICIJA ISTRAŽUJE SMRT BOGATAŠICE

ISTRAŽITELJI ŠUTE Mr­tva že­na (68) ima­la je oz­lje­de gla­ve, za koje sum­nja­ju da ih je net­ko mo­gao na­ni­je­ti ne­kim pred­me­tom. I da­lje ne že­le služ­be­no po­t­vr­di­ti da je ubi­je­na

24sata - - NEWS -

Dva da­na na­kon što su že­nu (68) pro­naš­li mr­tvu na nje­zi­nu luk­suz­nom ima­nju u Pa­kra­cu, no­vih in­for­ma­ci­ja je vr­lo ma­lo, a istražitelji još ni­su ra­svi­je­tli­li nje­zi­nu smrt. Iako ni ju­čer policija ni Žu­pa­nij­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo u Bje­lo­va­ru, koje vo­di slu­čaj, ni­su že­lje­li po­t­vr­di­ti je li ri­ječ o uboj­stvu, ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, is­tra­gu vo­de upra­vo u tom smje­ru. Na­ime, iz iz­vo­ra bli­skih is­tra­zi doz­na­je­mo da je že­na ima­la oz­lje­de zbog ko­jih su od­mah po­sum­nja­li da je ri­ječ o na­sil­noj smr­ti. Ve­ći­na oz­lje­da na­vod­no je bi­la na po­dru­čju gla­ve, a istražitelji vje­ru­ju ka­ko su mo­gle nas­ta­ti od uda­ra­ca ne­kim pred­me­tom, od­nos­no sum­nja­ju da je ne­sret­nu že­nu net­ko za­tu­kao. U Žu­pa­nij­skom dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu u Bje­lo­va­ru ni­su že­lje­li da­ti ni­kak­vu iz­ja­vu o do­sa­daš­njem ti­je­ku is­tra­ge. - Na­kon do­vr­šet­ka kri­mi­na­lis­tič­kog is­tra­ži­va­nja jav­nost će bi­ti pra­vo­dob­no oba­vi­je­šte­na pri­op­će­njem - ka­za­la je Kse­ni­ja Pa­vić, žu­pa­nij­ska dr­žav­na od­vjet­ni­ca u Bje­lo­va­ru. Ve­ći­na su­sje­da i mje­šta­na o že­ni, ko­ja je s obi­te­lji ži­vje­la i ra­di­la u Nje­mač­koj, zna vr­lo ma­lo. Ka­žu da je ro­đe­na u mjes­tu Kri­la­ti­ca, ne­da­le­ko od Ku­ma­no­va u Ma­ke­do­ni­ji, te da se mla­da uda­la za mu­škar­ca sta­ri­jeg 28 go­di­na. On je pre­mi­nuo u Nje­mač­koj pri­je 16 go­di­na. Ima­li su tro­je dje­ce, dvije kćeri i si­na, ko­ji su ro­đe­ni u Nje­mač­koj. Su­sje­di pri­ča­ju da je že­na bi­la ja­ko bo­ga­ta i da je na­vod­no nas­li­je­di­la veliki no­vac u Nje­mač­koj. Na­ga­đa­ju ka­ko bi upra­vo ko­ris­to­ljub­lje mo­glo bi­ti mo­tiv za nje­zi­no uboj­stvo, uko­li­ko is­tra­ga do­is­ta po­ka­že da je ubi­je­na. Još pri­je tri go­di­ne, pri­ča­ju nam mje­šta­ni, obja­vi­la je oglas o pro­da­ji ima­nja s dvije ku­će stam­be­ne po­vr­ši­ne 400 me­ta­ra če­tvor­nih, za koje je tra­ži­la vr­to­gla­vih 650.000 eura. Upra­vo zbog ci­je­ne, sma­tra­ju oni, za ima­nje ni­je bi­lo ve­li­kog in­te­re­sa. U ogla­su je na­ve­la ka­ko s ima­nja, koje se na­la­zi na br­du iznad Pa­kra­ca, pu­ca pre­kra­san po­gled na grad. Ve­li­či­ne je 30.000 če­tvor­nih me­ta­ra, a iz­gra­đe­no je 2000. go­di­ne. U ogla­su je na­ve­la i da je po­god­no za sta­rač­ki dom, se­oski tu­ri­zam ili mi­ni ho­tel. Na luk­suz­nom ima­nju ži­vje­la je sa­ma, dok si­no­vi ži­ve u Nje­mač­koj, a kćer, pri­ča­ju mje­šta­ni, u En­gle­skoj. Na­kon pro­na­la­ska ti­je­la u uto­rak, u Pa­kra­cu i Li­pi­ku zav­la­dao je strah. Po­seb­no se bo­je sta­ri­ji lju­di ko­ji ži­ve sa­mi jer ne zna­ju da li je policija na tra­gu mo­gu­ćem ili mo­gu­ćoj ubo­ji­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.