LJ POVOLJNIJI SU I NE­GO U DUĆANU

SAD SU CI­JE­NE SLIČNE Do­ne­dav­no su broj­ni kup­ci išti u tr­go­vač­ke cen­tre jer je ‘ze­le­nja­va’ bi­la jef­ti­ni­ja. Po­s­ljed­njih da­na to se mi­je­nja

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Mno­go se pri­ča­lo o skup­ljoj pro­izvod­nji vo­ća i po­vr­ća zbog suš­na vre­me­na. Na­jav­lji­va­lo se i po­skup­lje­nje do 15 pos­to. No ci­je­ne su vr­lo ma­lo po­ras­le, tvr­di­la nam je ve­ći­na pro­da­va­ča na tržnici. - Ovo je za­is­ta bi­la naj­go­ra go­di­na zbog to­li­ko su­še. Mo­ra­li smo stal­no za­li­je­va­ti. Zbog to­ga smo po­di­gli ci­je­nu za dvije ku­ne po ki­lo­gra­mu - rek­la nam je Mir­ja­na, ko­ja pro­da­je na tržnici u Utri­ni. Ze­le­na sa­la­ta kris­tal­ka sto­ji 15 ku­na, a ka­že ka­ko ci­je­nu ne­će di­za­ti pri­je Bo­ži­ća. ka­ko je te­ško pra­ti­ti ci­je­nu po­vr­ća jer stal­no va­ri­ra, dok se, pri­mje­ri­ce, ci­je­na pše­ni­ce u po­la go­di­ne pro­mi­je­ni iz­me­đu je­dan i dva pos­to. - Tro­šo­vi pro­izvod­nje su si­gur­no po­ras­li zbog su­še, ot­pri­li­ke od pet do de­set pos­to. Po­vr­će se uz­ga­ja u kon­tro­li­ra­nim uvje­ti­ma. Po­ljo­pri­vred­ni­ci su ima­li iz­o­bi­lje sun­ca, mo­ra­li su samo vi­še za­li­je­va­ti - ka­že Br­lo­šić. Lju­di čes­to mis­le ka­ko je na tr­ž­ni­ca­ma skup­lje jer se u du­ća­ni­ma sa­la­ta ne pro­da­je po ki­li već po de­ka­gra­mi­ma ili ko­ma­du. - Sa­la­ta mo­žda sto­ji pet ku­na, ali za taj no­vac do­bi­je­te 250 gra­ma sa­la­te. Ki­lo­gram, dak­le, sto­ji 20 ku­na - is­pri­ča­la nam je pro­da­va­či­ca s tr­ž­ni­ce. Osim tr­ž­ni­ce u Utri­ni, obiš­li smo če­ti­ri tr­go­vač­ka cen­tra u Za­gre­bu i Sa­mo­bo­ru ka­ko bi­smo saz­na­li gdje je jef­ti­ni­je ku­po­va­ti po­vr­će za sa­la­te i va­ri­va. Ki­lo­gram ma­to­vil­ca na tržnici sto­ji 100 ku­na, a u tr­go­vač­kim cen­tri­ma je 125 gra­ma 9,99 ku­na. U tr­go­vač­kim cen­tri­ma sve ze­le­ne sa­la­te, kris­tal­ku, en­di­vi­ju ili pu­te­ri­cu, pro­da­ju po ko­ma­du. Ci­je­na za kris­tal­ku je 4,99, a za pu­te­ri­cu 6,99 ku­na. Htje­li smo us­po­re­di­ti dvije gla­vi­ce kris­tal­ke i sta­vi­li smo ih na va­gu. Obje su bile oko 250 gra­ma, ali raz­li­ka je bi­la 34 gra­ma. No sva­ka je gla­vi­ca, neo­vis­no o va­gi, sta­ja­la 4,99 ku­na. - To je uobi­ča­je­na prak­sa. Ako je va­ri­ja­ci­ja ta­ko ma­la, ni­je ri­ječ o ne­po­šte­nju. Sve je na kup­cu, ho­će li tra­ži­ti naj­ve­ću gla­vi­cu ili uze­ti onu ko­ju pr­vu za­hva­ti - re­kao je Ili­ja Rk­man, do­pred­sjed­nik Druš­tva Po­tro­šač. Ina­če, ot­kup­na ci­je­na ze­le­ne sa­la­te na ve­le­tr­ž­ni­ci ovih je da­na 10 ku­na po ki­lo­gra­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.