Vi­can: Dala sam sve od se­be, idem

SU­KOB ZBOG OBRAZOVANJA Pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke odrek­la se pred­sjed­ni­ce Po­vje­rens­tva za pro­ved­bu Stra­te­gi­je obrazovanja Di­ja­ne Vi­can. Vi­can je za 24sata ka­za­la da joj je dos­ta sve­ga. Is­to­dob­no je du­gim i emo­tiv­nim pi­smom te­ško op­tu­ži­la Ko­lin­du Gra­bar Ki­ta­ro

24sata - - NEWS -

Svoj sam po­sao s os­ta­lim čla­no­vi­ma Po­vje­rens­tva odra­di­la sa­vjes­no, pro­fe­si­onal­no, tim­ski i u ro­ku. Izja­vi­la nam je to ju­čer bivša še­fi­ca Po­vje­rens­tva za stra­te­gi­ju obrazovanja Di­ja­na Vi­ca. - Dala sam sve od se­be. I tu vi­še ne­mam što ko­men­ti­rat rek­la je Vi­can za 24sata. Do­ne­dav­no su uz Di­ja­nu Vi­can sta­ja­li svi - pre­mi­jer (“Po­dr­ža­vam sve što ona ra­di”), pred­sjed­ni­ca, Vla­da, HDZ... U spo­ru mi­nis­tri­ce Bla­žen­ke Div­jak i pred­sjed­ni­ce po­vje­rens­tva, pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke prik­lo­ni­la se mi­nis­tri­ci, na što je Di­ja­na Vi­can re­agi­ra­la žes­to­ko in­to­ni­ra­nim do­pi­som. Po­vri­je­di­le su je, pi­še Vi­can, pred­sjed­ni­či­ne ri­je­či pre­ma­ko­ji­ma je ona “odra­di­la svo­je”. - Vi­še sam kom­pa­ti­bil­na s mi­nis­tri­com Div­jak, raz­miš­lja­mo na is­ti na­čin. Vi­can je ra­di­la na pr­voj re­for­mi i odra­di­la je svo­je i mo­že pri­do­ni­je­ti, ali de­fi­ni­tiv­no tre­ba bi­ti tim­ski rad - rek­la je pred­sjed­ni­ca. Po­što­va­na gos­po­đo pred­sjed­ni­ce - na­pi­sa­la je Vi­can - is­ka­zu­jem ža­lje­nje što kao pred­sjed­ni­ca nis­te naš­li ri­je­či za os­tva­re­nje si­ner­gi­je ne­go jav­no po­du­pi­re­te mi­nis­tri­cu Div­jak ri­je­či­ma: ‘Vi­can je ra­di­la na pr­voj re­for­mi i odra­di­la je svo­je’, uz­di­žu­ći dos­to­jans­tvo mi­nis­tri­ce jer vas dvije raz­miš­lja­te na is­ti na­čin, a ru­še­ći mo­je dos­to­jans­tvo kao sve­uči­liš­ne pro­fe­so­ri­ce i rek­to­ri­ce; što ste se kao pred­sjed­ni­ca svo­jom iz­ja­vom pri­dru­ži­li gla­su uli­ce ko­je­mu pri­pa­da mi­nis­tri­ca Div­jak, a ne kul­tu­ri ra­da onih ko­ji ras­pra­ve vo­de za sto­lom. Što ste upra­vo ovak­vom iz­ja­vom na­pra­vi­li cr­tu raz­djel­ni­cu koje sam se ja ci­je­lo vri­je­me uljud­no suz­dr­ža­va­la, ne na­do­li­je­va­ju­ći ulje na va­tru, pru­ža­ju­ći ru­ku mi­nis­tri­ci Div­jak, a ko­ju je ona upor­no od­ba­ci­va­la. Na kon­cu - na­pi­sa­la je Vi­can is­ka­zu­jem ža­lje­nje što ovak­vim iz­ja­va­ma pot­hra­nju­je­te pro­fe­si­onal­no sek­taš­tvo, zbog če­ga će, bu­di­te si­gur­ni, po­pri­li­čan broj struč­nja­ka na­pra­vi­ti od­stup­ni­cu od da­va­nja se­be jav­nom do­bru, a što ću na­kon Va­še da­naš­nje iz­ja­ve i sa­ma uči­ni­ti. Vi­can je pred­sjed­ni­ci za­mje­ri­la i niz dru­gih stva­ri: “što na­la­zi kom­pa­ti­bil­nost s mi­nis­tri­com gle­de pi­lot pro­jek­ta iza ko­je­ga sto­ji HNS” itd. Pred­sjed­ni­ca će od­go­vo­ri­ti na pi­smo, ali ne kroz me­di­je, rek­li su nam u Ure­du pred­sjed­ni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.