POLAAAKO, PAZI NA REP: S JAHTE SPUŠTALI HELIKOPTER

OPERACIJA TRAJALA SATIMA Na­kon što je jah­tu Eclip­se na­pu­nio do vr­ha sa 25 cis­ter­ni Ini­na go­ri­va, ru­ski mi­li­jar­der Ro­man Abra­mo­vič od­lu­čio je pre­mjes­ti­ti svo­ju le­tje­li­cu

24sata - - NEWS -

Slu­čaj­no sam pro­la­zio i ugle­dao ka­ko s Abra­mo­vi­če­ve jahte rad­ni­ci ski­da­ju helikopter. Br­zo sam po­seg­nuo za fo­ti­ćem i ta­mo se uta­bo­rio, re­kao nam je či­ta­telj. U sri­je­du oko 17 sa­ti u du­bro­vač­koj lu­ci fo­to­gra­fi­rao je ka­ko s jahte Eclip­se ru­skog mi­li­jar­de­ra Ro­ma­na Abra­mo­vi­ča rad­ni­ci spu­šta­ju helikopter na ka­mi­on. - Dos­ta du­go je tra­ja­lo spu­šta­nje, rad­ni­ci su bi­li vr­lo oprez­ni da ne bi ošte­ti­li helikopter. Za­vr­ši­li su tek na­kon što je pao mrak, na­kon tri sa­ta - do­dao je naš či­ta­telj. Helikopter su kas­ni­je pre­vo­zi­li du­bro­vač­kim uli­ca­ma, što je mno­ge iz­ne­na­di­lo. Gra­đa­ni su za­klju­či­li ka­ko se tak­vo ne­što ne vi­đe baš čes­to na ces­ti. Pri­je ne­ko­li­ko da­na Du­brov­ča­ni su gle­da­li ka­ko Ini­ne cis­ter­ne go­ri­vom ops­krb­lju­ju čak 163 me­tra du­gač­ku jah­tu. Ina je mo­ra­la osi­gu­ra­ti 25 cis­ter­ni euro­di­zel­skog go­ri­va vr­hun­ske kva­li­te­te, od­nos­no 800 ti­su­ća li­ta­ra, a sa­ma is­po­ru­ka trajala je čak 27 sa­ti. Jah­ta Eclip­se druga je naj­luk­suz­ni­ja jah­ta na svi­je­tu. Sa­gra­đe­na je 2009. go­di­ne, a nje­zi­na ci­je­na je 352 mi­li­ju­na eura. Ina­če, pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na objav­lje­no je ka­ko se ru­ski mi­li­jar­der na­kon de­set go­di­na bra­ka ras­ta­je od tre­će su­pru­ge Da­še Žu­ko­ve. Par ima dvo­je dje­ce, a ras­ta­ju se zbog ne­po­mir­lji­vih raz­li­ka. (lp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.