Ra­zvi­jat će laž­ne tvrt­ke i glu­mi­ti da su po­du­zet­ni­ci

PI­LOT PRO­JEKT Za­gre­bač­ki os­nov­no­škol­ci do­bit će pi­lot pro­gram Uče­ni­ci po­du­zet­ni­ci, na ko­jem će ra­zvi­ja­ti fik­tiv­ne tvrt­ke...

24sata - - NEWS -

Naj­važ­ni­je je do­bro pro­da­ti ne­ki pro­izvod na tr­ži­štu, a to zna­či da mo­ra­mo ima­ti i do­bre vje­šti­ne ko­mu­ni­ka­ci­je, re­kao je Sa­mu­el Ki­šur Pos­tru­žin. Uče­nik je šes­tog raz­re­da Os­nov­ne ško­le Pav­le­ka Mi­ški­na na za­gre­bač­kom Sve­tom Du­hu i već zna sve os­nov­ne poj­mo­ve o po­du­zet­niš­tvu. Za­jed­no s os­ta­lim vrš­nja­ci­ma na­učio je to za­hva­lju­ju­ći raz­red­ni­ci Ni­ko­li­ni Ma­to­vi­na Haj­duk, ko­ja će vo­di­ti i pi­lot pro­jekt Uče­ni­ci po­du­zet­ni­ci. Za­miš­ljen je kao si­mu­la­ci­ja po­du­zet­nič­kog in­ku­ba­to­ra na ko­jem će ma­li­ša­ni ra­zvi­ja­ti fik­tiv­ne tvrt­ke i do­no­si­ti od­lu­ke po­put pra­vih po­du­zet­ni­ka. Cilj pro­jek­ta je ra­zvoj kre­ativ­nos­ti, ini­ci­ja­ti­ve, ko­mu­ni­ka­ci­je te kri­tič­kog i struk­tu­ral­nog raz­miš­lja­nja kod uče­ni­ka. Ova iz­van­nas­tav­na ak­tiv­nost tra­jat će 35 škol­skih sa­ti kroz aka­dem­sku go­di­nu i bes­plat­na je. Za­jed­nič­ki su ga osmis­li­le tvrt­ka A - Link i udru­ga Do­bar dan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.