GDJE SI BIO ‘91.? ŽELJKO KERUM ČUVA FOTELJU ŠUNDOVU, KO­JI JE OPTUŽEN DA JE LAŽNI INVA­LID

ORJA KOD MUĆA. ZA­JED­NO SU POHAĐALI OSNOVNU ŠKOLU I ZA­JED­NO SU DOŠLI U SPLIT

24sata - - PANORAMA -

Naj­vjer­ni­ji voj­nik Želj­ka Ke­ru­ma opet je u pro­ble­mi­ma. Umi­rov­lje­ni bri­ga­dir Ju­re Šun­dov su­očio se s po­li­cij­skom kaz­ne­nom pri­ja­vom. Split­ski in­s­pek­to­ri pod­ni­je­li su pri­ja­vu zbog pri­je­va­re. Šun­do­va sum­nji­če da je po­mo­ću laž­ne li­ječ­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je do­šao do 30-pos­tot­nog inva­li­di­te­ta zbog PTSP-a. Od 2006. do da­nas pri­mao je inva­lid­ni­nu i imao pra­va na po­rez­ne olak­ši­ce. Kao pred­sjed­nik Grad­skog vi­je­ća Spli­ta Šun­dov se od­mah na­šao na me­ti opor­be, pr­vens­tve­no vi­jeć­ni­ka iz stran­ke Pa­met­no. Ja­kov Pr­kić že­lio je doz­na­ti je li to is­ti­na, jer ako jest, bi­lo bi mo­ral­no od­stu­pi­ti s mjes­ta šefa Grad­skog vi­je­ća. Za raz­li­ku od ne­kih ra­ni­jih op­tuž­bi, bri­ga­dir Šun­dov o ovom slu­ča­ju ni­je imao pu­no re­ći. Za­pra­vo ni­je re­kao ni­šta, ni­je ni tre­bao. U obra­nu su sta­li nje­go­vi pri­ja­te­lji, du­go­go­diš­nji ko­ali­cij­ski part­ne­ri iz HDZ-a, ali i nje­gov šef te “vr­hov­ni za­po­vjed­nik”, Kerum osob­no. Ukrat­ko, sve su pro­gla­si­li “ko­mu­nis­tič­kim me­to­da­ma di­fa­ma­ci­je”. Kerum je mu­dro za­klju­čio ka­ko u “Hr­vat­skoj ne bi bi­lo po­li­tič­kog dje­lo­va­nja kad bi po­li­ti­ča­ri od­stu­pa­li zbog kaz­ne­nih pri­ja­va”. Gla­so­va­nje o nje­go­vu man­da­tu, na če­mu je osob­no in­zis­ti­rao, proš­lo je oče­ki­va­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.