ON JE KERUMOV ČO­VJEK IZ SJENE KO­JI RJEŠAVA SVE...

24sata - - PANORAMA -

Šun­dov je gla­so­va­nje pre­ži­vio i os­tao je pred­sjed­nik split­sko­ga Grad­skog vi­je­ća. Svo­ju je sud­bi­nu čvr­sto i ne­po­vrat­no ve­zao uz Ke­ru­ma. Ka­ko su se stva­ri odvi­ja­le pro­tek­lih go­di­na, to je bio pra­vi po­tez. A Šun­dov i Kerum pri­ja­te­lji su još iz za­vi­ča­ja, Ogor­ja kod Muća, gdje su kao vrš­nja­ci pohađali osnovnu školu u se­lu Vr­ba. Obo­ji­ca su sti­gli u Split. Kerum je uprav­ljao rad­nim stro­je­vi­ma na gra­di­li­štu pri­je ne­go što je kre­nuo u po­du­zet­nič­ko-tr­go­vač­ke vo­de, dok je Šun­dov os­tao u stru­ci, za­pos­lio se u Bro­dos­pli­tu. Iz split­skog šk­ve­ra kre­će nje­gov pr­vo sin­di­kal­ni, a po­tom i rat­ni put. Su­dje­lo­vao je u or­ga­ni­za­ci­ji Ne­za­vis­nog sin­di­ka­ta te Hr­vat­ske udru­ge sin­di­ka­ta. U obje or­ga­ni­za­ci­je iz­a­bran je za pr­vog pred­sjed­ni­ka. U svib­nju 1991. go­di­ne or­ga­ni­zi­rao je i vo­dio pro­s­vjed pred ko­man­dom Voj­no-po­mor­ske oblas­ti JNA. U Do­mo­vin­skom ra­tu bio je za­po­vjed­nik Ope­ra­tiv­ne gru­pe Ši­be­nik pa Ope­ra­tiv­ne gru­pe Sinj, po­tom i za­po­vjed­nik 306. lo­gis­tič­ke bri­ga­de u Kni­nu. no ni­kad se ni­je “osi­lio”. Uvi­jek je sve zas­lu­ge pri­pi­si­vao še­fu. Spo­so­ban i spre­tan, imao je nos za mar­ke­ting i pre­zen­ta­ci­ju, ta­ko da je vje­što amor­ti­zi­rao niz ga­fo­va koje je Kerum ti­je­kom po­li­tič­ke (pa i po­du­zet­nič­ke) ka­ri­je­re ra­dio. Po­čev­ši od su­ko­ba s me­di­ji­ma, pre­ko non­ša­lant­nos­ti u obav­lja­nju jav­ne duž­nos­ti te zbri­nja­va­nja rod­bi­ne, pri­ja­te­lja te stra­nač­kih lju­di u raz­nim grad­skim tvrt­ka­ma, pa sve do otvo­re­nog su­ko­ba in­te­re­sa – grad­nja Za­pad­ne oba­le, is­pred tad Ke­ru­mo­va Ho­te­la Mar­jan, ure­đe­nje vr­ti­ća koje je po­vje­re­no pri­ja­te­lje­voj fir­mi. in­te­re­sa. Ta­ko je pr­vo od­lu­či­lo Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa u Za­gre­bu. Mo­rao je nak­na­du vra­ti­ti i pla­ti­ti 30.000 ku­na kaz­ne. Split­ski Op­ćin­ski sud, pre­ma tuž­bi Čis­to­će, proš­le go­di­ne pre­su­dio da toj fir­mi Šun­dov mora vra­ti­ti oko 80.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.