S 1000 kn po­čas­ti­la sam ci­je­lu obi­telj

NENADANA POMOĆ Na­kon što se is­tro­ši­la za blag­da­ne, Su­za­na Iv­kov­čić osvo­ji­la je 1000 ku­na bo­no­va za shop­ping u Lid­lu

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Ni­sam ni zna­la da sam osvo­ji­la ova­ko do­bru na­gra­du, sve dok mi ni­su ja­vi­li pri­ja­te­lji, rek­la je Su­za­na Iv­kov­čić Os­lo­var (42) iz Bje­lo­va­ra. Po­čet­kom go­di­ne osvo­ji­la je 1000 ku­na bo­no­va za Lidl u na­grad­noj igri 24sata. Ka­že ka­ko se na­gra­di obra­do­va­la kao ma­lo di­je­te, čim su je uvje­ri­li da je stvar­no osvo­ji­la. - Ve­li­ka smo obi­telj, ima nas pe­te­ro u ku­ći, i za blag­da­ne se uvi­jek po­tro­ši ne­što vi­še nov­ca ne­go u os­ta­lim mjesecima, ta­ko da nas je ovo baš ugod­no iz­ne­na­di­lo - rek­la je sret­no Su­za­na. Ku­pi­la je na­mir­ni­ce za obi­telj te je, ka­ko ka­že, ci­je­li mje­sec bi­la mir­ne du­še. Tu je već ušte­dje­la ne­što nov­ca ka­ko bi mo­gla po­čas­ti­ti svo­je naj­bli­že. Na­do­da­la je ka­ko i da­lje igra sve na­grad­ne igre, u na­di da će se još jed­nom ova­ko li­je­po obra­do­va­ti. (lp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.