ISPADI B DJE­CI DA

BIJES, VIKANJE I NEGODOVANJE RAZVOJNA SU FAZA KO

24sata - - ŽIVOT -

Iako su pri­jaš­nja is­tra­ži­va­nja su­ge­ri­ra­la da maj­ke ja­če utje­ču na spol dje­te­ta, sad se po­t­vr­di­lo da oče­vi imaju zad­nji ri­ječ. Na­ime, znans­tve­ni­ci sa Sve­uči­li­šta Oxford tvr­de, na­kon is­tra­ži­va­nja pro­ve­de­nog na mi­še­vi­ma, da kva­li­tet­ni­ja sper­ma stva­ra dje­ča­ke. Već je do­ka­za­no da na kva­li­te­tu sper­me utje­ču ke­mi­ka­li­je u sa­pu­ni­ma i plas­ti­ci u ku­ćans­tvu. (nm) Di­je­te koje vri­šti na po­du du­ća­na, ur­la po­red to­bo­ga­na ili ne že­li us­ta­ti s po­da u auto­bu­su. Svi su to do­ži­vje­li. I oni ko­ji su po­mis­li­li da je ri­ječ o neo­d­go­je­noj dje­ci br­zo su se is­pra­vi­li kad su i sa­mi do­ži­vje­li pr­vi tan­trum. Iz­lje­vi bi­je­sa čes­ti su kod ma­le dje­ce, čak su i va­žan dio emo­ci­onal­nog i psi­hič­kog zdrav­lja dje­te­ta. Ma­la dje­ca ne zna­ju se no­si­ti s emo­ci­ja­ma, pa to obič­no za­vr­ša­va u ti­jes­noj bor­bi ro­di­te­lja s 15-ak ki­la čis­tog bi­je­sa. Ins­tin­k­tiv­na je re­ak­ci­ja sva­kog ro­di­te­lja da uti­ša di­je­te i pre­ki­ne iz­ljev bi­je­sa, no struč­nja­ci ka­žu da je po­treb­no uči­ni­ti upra­vo obr­nu­to. Sva­ka­ko je bo­lje da di­je­te iz­ba­ci ne­ga­tiv­ne emo­ci­je ne­go da ih dr­ži u se­bi. Iako ro­di­te­lji­ma to ni­je la­ko ra­zu­mje­ti ni­ti to­le­ri­ra­ti, di­je­te tre­ba “odra­di­ti” tan­trum da bi se os­lo­bo­di­lo stre­sa, ne­ga­tiv­ne emo­ci­je i na­kon to­ga nas­ta­vi­lo s uobi­ča­je­nim ak­tiv­nos­ti­ma. - Na­pa­di bi­je­sa kod ma­le dje­ce mo­gu nas­ta­ti iz raz­li­či­tih raz­lo­ga: ako ne mo­že slo­ži­ti koc­ki­ce ka­ko je za­mis­lio ili maj­ka in­zis­ti­ra da di­je­te po­je­de baš tu ka­ši­cu, pos­pre­mi igrač­ke ili obu­če pla­vu ma­ji­cu - po­jaš­nja­va pe­di­ja­tri­ca dr. Gi­ova­na Ar­ma­no. No, is­ti­če, os­lo­bo­đe­nje Ugled­na pe­di­ja­tri­ca dr. Mir­ja­na Ko­la­rek Ka­ra­kaš po­jaš­nja­va što ro­di­te­lji ne smi­ju ra­di­ti ti­je­kom dje­te­to­va is­pa­da bi­je­sa. Ka­ko na­po­mi­nje, dje­te­tu se mora do­pus­ti­ti da is­ka­že bijes, ali mo­ra­mo pos­ta­vi­ti gra­ni­ce. 1. Ne vi­či­te na di­je­te - ne­ma efek­ta 2. Ne smij­te im se - oma­lo­va­ža­va­te nji­ho­ve osje­ća­je 3. Ne imi­ti­raj­te ih i ne ru­gaj­te im se - ta­ko usva­ja­ju obra­zac ru­ga­nja dru­goj dje­ci od stre­sa kroz pla­ka­nje je sa­svim u re­du. Ljud­ske su­ze sa­dr­že kor­ti­zol, hor­mon stre­sa, i ka­da di­je­te pla­če, dos­lov­ce iz­ba­cu­je stres iz ti­je­la. Na­kon pla­ka­nja sli­je­di i tje­še­nje naj­bli­žih, što je za di­je­te ja­ko važ­no, a na­kon iz­lje­va bi­je­sa di­je­te je obič­no pu­no bo­ljeg ras­po­lo­že­nja. - Iz­lje­ve ljut­nje i pla­ka­nje ne­ki psi­ho­lo­zi sma­tra­ju i obli­kom uče­nja jer di­je­te spoz­na gra­ni­ce do ko­jih mo­že ići, što mu je do­pu­šte­no a što ni­je. To je iz­nim­no važ­no za ra­zvoj - objaš­nja­va dr. Ar­ma­no. 4. Ne kaž­nja­vaj­te ih - mo­gu za­to­mi­ti po­ka­zi­va­nje osje­ća­ja kas­ni­je u ži­vo­tu 5. Ne nu­di­te na­gra­du da pres­ta­nu - ta­ko uči ka­ko ma­ni­pu­li­ra­ti dru­gi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.