IJESA POMAŽU IZBACE STRES

LJUTNJA JE ZDRAVA Ro­di­te­lji po­ku­ša­va­ju što pri­je pre­ki­nu­ti ur­la­nje, no struč­nja­ci ka­žu ka­ko je do­bro da izbace ne­ga­tiv­ne emo­ci­je. Iz to­ga uče i bo­lje spa­va­ju OJA SLUŽI DJE­CI DA NAUČE KONTROLIRATI EMO­CI­JE I DA SHVATE KOJE SU NJI­HO­VE GRA­NI­CE

24sata - - ŽIVOT -

Slje­de­ća ko­rist od tan­tru­ma je bo­lji noć­ni san. Na­ime, struč­nja­ci sma­tra­ju da će di­je­te bo­lje spa­va­ti ako se stres ne na­kup­lja ti­je­kom da­na ne­go se iz­ba­ci. Ako­li­ko ga di­je­te ni­je iz­ra­zi­lo, mo­že pro­živ­lja­va­ti na­kup­lje­ne ne­ga­tiv­ne emo­ci­je ti­je­kom no­ći pa mu je san is­pre­ki­dan, a mo­že ima­ti i noć­ne more. Di­je­te ima na­pa­daj bi­je­sa kad ču­je “ne”? To je do­bro! Sva­ki put ka­da dje­te­tu ka­že­te “ne”, pos­tav­lja­te jas­ne gra­ni­ce o to­me što je pri­hvat­lji­vo a što ne­pri­hvat­lji­vo po­na­ša­nje. Lo­gič­no je da će di­je­te po­ku­ša­ti pla­ka­njem i iz­lje­vi­ma bi­je­sa do­bi­ti što že­li, ali ro­di­telj mora bi­ti od­lu­čan i, što je još važ­ni­je, do­s­lje­dan. Dru­gim ri­je­či­ma - u sva­koj si­tu­aci­ji re­agi­ra­ti jed­na­ko. - Ni­je do­bro da na is­ti is­pad ro­di­telj ne­kad uop­će ne re­agi­ra a ne­kad kaž­nja­va, ovis­no o ras­po­lo­že­nju. Di­je­te ta­ko ne­će na­uči­ti što je do­bro a što ni­je - po­jaš­nja­va dr. Ar­ma­no. S vre­me­nom, uz pomoć ro­di­te­lja, na­učit će kontrolirati emo­ci­je. Dok se to ne do­go­di, ro­di­telj mora po­ku­ša­ti smi­ri­ti di­je­te li­je­pom ri­je­či ili za­gr­lja­jem, ali ne na­sil­no jer bi se bijes mo­gao pro­du­bi­ti. Di­je­te će se osje­ća­ti si­gur­no što mo­že iz­ra­zi­ti emo­ci­je i do­bi­ti utje­hu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.