Du­go­roč­no do­je­nje mo­že ima­ti po­zi­tiv­ni utje­caj, uklju­ču­ju­ći i sma­njen ri­zik od deb­lji­ne te je naj­bo­lji na­čin hra­nje­nja be­be.

24sata - - ŽIVOT -

No, pre­ma ča­so­pi­su Ame­rič­ke pe­di­ja­trij­ske aka­de­mi­je, dje­ca do­je­na dvije go­di­ne ili vi­še imaju ve­ću šan­su za po­ja­vu ka­ri­je­sa ne­go ona do­je­na 12 mje­se­ci. Is­tra­ži­va­nje je pro­ve­de­no u Bra­zi­lu, a znans­tve­ni­ci su pro­uča­va­li 1129 pe­to­go­diš­nja­ka. Dje­ca su bi­la po­di­je­lje­na u sku­pi­ne pre­ma du­lji­ni do­je­nja: 4, 12 i 24 mje­se­ca. Pro­ble­ma s ka­ri­je­som ima­lo je 23,9 pos­to dje­ce, a ona do­je­na vi­še od 24 mje­se­ca ima­la su 2,4 pu­ta ve­ći ri­zik od ka­ri­je­sa. Naj­ma­nji ri­zik bio je kod dje­ce do­je­ne iz­me­đu 12 i 23 mje­se­ca. - Pre­hra­na maj­ke utje­če na kva­li­te­tu i sas­tav mli­je­ka što je po­ve­za­no i s ri­zi­kom od ka­ri­je­sa kod dje­ce ako se na­kon hra­nje­nja zu­bi­ći ne očis­te - rek­la je sto­ma­to­lo­gi­nja Iva­na Ce­kić. (aš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.