Ko­log: Bez pa­ni­ke, ol je si­gu­ran li­jek

PRIPAZITE Ako se već sa­mi li­je­či­mo, to mora bi­ti na is­pra­van i si­gu­ran na­čin - ne smi­ju se pre­ko­ra­či­ti pro­pi­sa­ne do­ze u raz­ma­ci­ma od naj­ma­nje če­ti­ri sa­ta, ka­že dr. Din­ko Vi­te­zić

24sata - - ZDRAVLJE -

U Hr­vat­skoj ne­ma ni­ti jed­nog obli­ka pa­ra­ce­ta­mo­la za koje je po­vje­rens­tvo Eu­rop­ske me­di­cin­ske agen­ci­je (EMA) 1. ruj­na obja­vi­lo pre­po­ru­ku za pov­la­če­nje s tr­ži­šta. Ra­di se o pri­prav­ci­ma pa­ra­ce­ta­mo­la mo­di­fi­ci­ra­nog ili pro­du­lje­nog os­lo­ba­đa­nja kod ko­jih pos­to­ji po­ve­ća­ni ri­zik od pre­do­zi­ra­nja us­li­jed ne­pre­dvid­lji­vog i slo­že­nog os­lo­ba­đa­nja te vr­ste li­je­ka jer se u ne­kim tre­nu­ci­ma ne zna ko­li­ko je tva­ri u ti­je­lu, oso­bi­to ako se uzi­ma vi­še pu­ta na dan. A ka­da go­vo­ri­mo o uzi­ma­nju “obič­nog” pa­ra­ce­ta­mo­la, ne­ma raz­lo­ga za bri­gu, ko­men­ti­ra prof. dr. sc. Din­ko Vi­te­zić obja­ve o štet­nos­ti ovog li­je­ka koje se ši­re druš­tve­nim mre­ža­ma. Li­je­ko­va ko­ji sa­dr­že pa­ra­ce­ta­mol na tr­ži­štu ima iz­u­zet­no mno­go. Ne­ki od njih, s dje­lat­nom tva­ri pa­ra­ce­ta­mo­lum su: Caf­fe­tin, Pli­va­don, Lu­po­cet, MaxFlu, Rhi­nos­top, Pa­ra­len, Tra­ma­dol, Pa­na­dol, Le­ka­dol, Pli­cet, Tra­ma­dox, Da­le­ron, Do­re­ta, Ef­fe­ral­gan, Tho­mapyrin, Ko­de­in, Pra­fizz, Expe­dol... Pa­ra­ce­ta­mol je, do­da­je, do­bro poz­nat, učin­ko­vit i si­gu­ran li­jek ko­ji se naj­češ­će ko­ris­ti za sni­ža­va­nje tje­les­ne tem­pe­ra­tu­re, ali ima uči­nak i kod ubla­ža­va­nja bo­li, i odra­sih i dje­ce od naj­ra­ni­je do­bi. Da bi bio što učin­ko­vi­ti­ji, va­lja ga ko­ris­ti­ti is­prav­no. - Pre­po­ru­če­ne do­ze pa­ra­ce­ta­mo­la u odras­lih i dje­ce ne smi­ju se uzi­ma­ti češ­će od sva­ka če­ti­ri sa­ta ni­ti vi­še od če­ti­ri do­ze ti­je­kom jed­nog da­na. Mak­si­mal­na do­za za odras­le ne smi­je bi­ti ve­ća od če­ti­ri gra­ma, a za dje­cu je naj­ve­ća do­za od 10 do 15 mg po ki­lo­gra­mu tje­les­ne ma­se, sva­kih 6 sa­ti, od­nos­no ukup­no do 60 mg po ki­lo­gra­mu tje­les­ne ma­se ti­je­kom 24 sa­ta - ka­že Vi­te­zić, spe­ci­ja­list kli­nič­ke far­ma­ko­lo­gi­je s Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta u Ri­je­ci i KBC-a Ri­je­ka te pred­sjed­nik Hr­vat­skog druš­tva za kli­nič­ku far­ma­ko­lo­gi­ju i te­ra­pi­ju. Sva­ka­ko da je za is­prav­nu pri­mje­nu, a po­seb­no u ma­le dje­ce, po­treb­no sli­je­di­ti upu­te li­ječ­ni­ka i one koje se pri­la­žu uz li­jek. Ne­pra­vil­na upo­ra­ba, ko­ja zna­či i pre­ko­ra­če­nje do­ze, po­ve­ća­va ri­zik od tok­si­ka­ci­je. Zbog po­volj­nog pro­fi­la nus­po­ja­va, pa­ra­ce­ta­mol je naj­češ­će je pr­vi iz­bor kad se po­se­že za li­je­ko­vi­ma zbog bo­lo­va ili tem­pe­ra­tu­re. - Si­gu­ran je jer ne­će do­ves­ti do kr­va­re­nja iz pro­bav­nog sus­ta­va, po­put, re­ci­mo, čes­te nus­po­ja­ve as­pi­ri­na ili ibu­pro­fe­na. Pa­ra­ce­ta­mol, za raz­li­ku od ovih li­je­ko­va, ne­ma pro­tu­upal­ni i an­ti­agre­ga­cij­ski uči­nak - is­ti­če dr. Vi­te­zić. No, pr­vi zna­ko­vi pre­do­zi­ra­nja pa­ra­ce­ta­mo­lom, ko­ji se jav­lja­ju ti­je­kom 24 sa­ta od uno­še­nja li­je­ka, uklju­ču­ju blje­di­lo, muč­ni­nu, po­vra­ća­nje, pot­pu­ni gu­bi­tak ape­ti­ta i bo­lo­ve u tr­bu­hu. - U sljedećoj fa­zi mo­gu se pri­mi­je­ti­ti zna­ko­vi ošte­će­nja je­tre, i to 12 sa­ti do dva da­na na­kon uzi­ma­nja li­je­ka. U slu­ča­je­vi­ma te­škog tro­va­nja ošte­će­nje je­tre mo­že na­pre­do­va­ti i do­ves­ti do ošte­će­nja moz­ga, en­ce­fa­lo­pa­ti­je, kr­va­re­nja, hi­po­gli­ke­mi­je, ede­ma moz­ga, ko­me, pa i do smr­ti - upo­zo­ra­va dr. Vi­te­zić. Kod pre­do­zi­ra­nja mo­gu­će je i ošte­će­nje bu­brež­ne funk­ci­je, krv u uri­nu, pro­te­inu­ri­jom (pro­te­ini u uri­nu). Uz otro­va­nje je za­bi­lje­že­na i po­ja­va sr­ča­nih arit­mi­ja i upa­le gu­šte­ra­če. Te­ška ošte­će­nja je­tre u odras­lih zdra­vih lju­di bi­lje­že se pri do­za­ma pa­ra­ce­ta­mo­la ve­ćim od 10 g, a mo­gu­će su i pri ma­njim do­za­ma u slu­ča­ju pre­dis­po­ni­ra­ju­ćih čim­be­ni­ka. Pa­ra­ce­ta­mo­lu je uglav­nom po­treb­no 45 mi­nu­ta da poč­ne dje­lo­va­ti i još dvos­tru­ko to­li­ko ka­ko bi pa­ci­jent osje­tio sma­nje­nje bo­li. Upra­vo sto­ga ne­ki lju­di uzi­ma­ju vi­še pa­ra­ce­ta­mo­la no što bi tre­ba­li. Pa­ra­ce­ta­mol, ko­ji se me­ta­bo­li­zi­ra u je­tri, tre­ba­li bi iz­bje­ga­va­ti lju­di s po­re­me­ća­ji­ma ra­da je­tre ili oni ko­ji pi­ju vi­še al­ko­hol­nih pi­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.