A SAD ADIO, NAŠ DRAG

JECAJI STOTINA LJU­DI Ka­pe­la je bi­la pre­ma­la da bi uš­li svi okup­lje­ni i iz­ra­zi­li su­ćut Sa­mar­dži­će­voj obi­te­lji. Glum­če­vu će ur­nu obi­telj po­lo­ži­ti uz si­na Dra­ga­na ko­ji je pre­mi­nuo 2001.

24sata - - SHOW -

Uvi­jek si nas nje­go­vao pun lju­ba­vi i njež­nos­ti. Bio si dru­ga­či­ji i svoj. Svo­ju bol si na­di­la­zio uz rad i pre­tva­rao je u lju­bav, rek­la je u go­vo­ru glum­če­va kći Jo­va­na. Sto­ti­ne oža­loš­će­nih doš­le su ju­čer na No­vo grob­lje u Be­ogra­du na spro­vod le­gen­dar­nog Lju­bi­še Sa­mar­dži­ća ka­ko bi se opros­ti­le od nje­ga. Me­đu pr­vi­ma su sti­gle glum­če­va su­pru­ga Mir­ja­na, kći Jo­va­na te unu­ci Sa­ra i Ste­fan. Obi­telj se dr­ža­la dos­to­jans­tve­no i po­ku­ša­la sus­preg­nu­ti su­ze dok su im Lju­bi­ši­ni pri­ja­te­lji iz­ra­ža­va­li su­ćut, no slo­mi­li su se kad su tri sve­će­ni­ka po­če­la po­greb­nu pro­po­vi­jed toč­no u pod­ne. Kći Jo­va­na u emo­tiv­nom go­vo­ru obe­ća­la je ta­ti da će baš po­put Sa­mar­dži­ća svo­ju bol pre­tva­ra­ti u lju­bav. Pri­ja­te­lji su pri­la­zi­li li­je­su ka­ko bi upu­ti­li po­s­ljed­nji poz­drav Smo­ki­ju, ka­ko su ga na­zi­va­li zbog ulo­ge u fil­mu “Peš­ča­ni grad”, a ka­pe­la je bi­la pre­ma­la da bi svi uš­li u nju. Sto­ti­ne su je­ca­le opra­šta­ju­ći se od glum­ca pje­smom “A sad adio” iz se­ri­je “Vruć vje­tar”. Sa­mar­dži­ća su kre­mi­ra­li i bit će po­ko­pan po­kraj svog si­na Dra­ga­na, ko­ji je pre­mi­nuo od le­uke­mi­je. Te­ško se no­sio s nje­go­vom smr­ću i sva­ki slo­bod­ni tre­nu­tak je pro­vo­dio sa svo­jim unu­ci­ma. Dra­ga­no­va kći Sa­ra bi­la je po­seb­no ve­za­na za nje­ga i čes­to je od­la­zi­la njim na raz­na sni­ma­nja. - Mis­lim da je su­viš­no spo­mi­nja­ti tvo­ju ka­ri­je­ru i ko­li­ko je bi­la čast bi­ti unu­ka tak­ve le­gen­de. Po­ka­zao si mi što zna­či bor­ba i ko­li­ko sna­ge si imao i ko­li­ko je tvo­je sr­ce bi­lo ja­ko - na­pi­sa­la je na­kon dje­do­ve smr­ti. Sa­mar­džić je pre­mi­nuo u 81. go­di­ni na­kon du­ge i te­ške bor­be s kro­nič­nom le­uke­mi­jom. Ko­me­mo­ra­ci­ja za glum­ca je bi­la u Ju­gos­la­ven­skoj ki­no­te­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.