GRCI VO Na­kon Olym­pi­aco­sa

24sata - - SPORT -

Re­al­no, AEK je bio bo­lji baš za taj je­dan gol. Ni­su ni ne­ke mo­je od­lu­ke bile do­bre, ali op­će­ni­to mi se ci­je­lu utak­mi­cu či­ni­lo da nam ne­što fa­li, ana­li­zi­rao je Ma­tjaž Kek po­raz od AEK-a. I za­pra­vo sve re­kao. U utak­mi­ci u ko­joj je bi­la sa­dr­ža­na ve­li­ka na­da da se mo­že na­pra­vi­ti ko­rak ka europ­skom pro­lje­ću, Ri­je­ka ni­je po­lo­ži­la. Grci su, na­kon Olym­pi­aco­sa, opet osvo­ji­li Ru­je­vi­cu. - Či­ni mi se da ni­smo bi­li pra­vi ci­je­lu utak­mi­cu, ni­smo bi­li do­volj­no agre­siv­ni u du­eli­ma, a u tre­nu­ci­ma kad smo mo­gli ne­što na­pra­vi­ti ni­smo do­bro re­agi­ra­li. Oni su, s dru­ge stra­ne, svo­je šan­se is­ko­ris­ti­li - svjes­tan je tre­ner Ri­je­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.