LE RU­JE­VI­CU , u Ri­je­ci do po­bje­de do­šao i AEK

24sata - - SPORT -

iz­veo nje­gov ime­njak Mi­šić, a za ko­nač­nih 2-1 iz slo­bod­nja­ka je po­go­dio La­za­ros Chris­to­do­ulo­po­ulos u 62. mi­nu­ti, ma­lo na­kon što je Kek od­lu­čio “za­tvo­ri­ti” utak­mi­cu uvo­đe­njem Ma­le­ša umjes­to Ga­vra­no­vi­ća. I to je vje­ro­jat­no jed­na od tih nje­go­vih kri­vih pro­cje­na o ko­ji­ma je sa­mo­kri­tič­no go­vo­rio. - Ne­kad po­go­diš, ne­kad ne, ta­ko je to u no­go­me­tu. Mo­ra­mo se što pri­je re­ku­pe­ri­ra­ti i gle­da­ti pre­ma slje­de­ćim utak­mi­ca­ma. Jed­nos­tav­no ni­smo bi­li pra­vi - ka­zao je Kek. se za po­če­tak po­igrao s Aus­tri­jom u Be­ču (5-1) ovo je za­pra­vo bi­la iz­rav­na bor­ba za pro­la­zak. I za­to je po­raz još bol­ni­ji. - Is­pred nas je još pet utak­mi­ca, a mi smo rek­li da će­mo se sa svi­ma po­tu­ći u ovoj sku­pi­ni. Mo­ra­mo te­ži­ti na­šoj igri, ono­me što nas je kra­si­lo proš­le se­zo­ne i on­da mo­že­mo tra­ži­ti ne­što vi­še - vje­ru­je Fi­lip Bra­da­rić, vi­še hra­bre­ći sa­mo­ga se­be na­kon po­ra­za. dva tjed­na će Ri­je­ča­ni is­tr­ča­ti na San Si­ro, po­ku­ša­ti iz­vu­ći ži­vu gla­vu pro­tiv ve­li­kog Mi­la­na. Ali pr­vo tre­ba u ne­dje­lju odra­di­ti der­bi s Haj­du­kom na Po­lju­du. A to će bi­ti samo po­če­tak se­ri­je gos­to­va­nja - slje­de­ćih se­dam utak­mi­ca Ri­je­ka će igrati u gos­ti­ma, če­ti­ri u HNL-u, dvije u Eu­ro­pi, jed­nu u Ku­pu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.