Ča­či­će­ve mu­ke: Po kar­tu za Ru­si­ju bez Ko­va­či­ća i Su­ba­ši­ća

OZLIJEĐENI Ko­va­čić će zbog rup­tu­re te­ti­ve mi­ši­ća pa­uzi­ra­ti iz­me­đu šest i osam tje­da­na, a Su­ba­šić zbog oz­lje­de glež­nja do tri tjed­na...

24sata - - SPORT -

Toč­no tri tjed­na su do Fin­ske, 24 da­na do Ukra­ji­ne, a An­te Ča­čić je os­tao bez dvo­ji­ce! Pr­vo je ot­pao Ma­teo Ko­va­čić, a za­tim i Da­ni­jel Su­ba­šić. Kao da i ova­ko ni­je bi­lo do­volj­no pro­ble­ma... Bol­na gri­ma­sa i su­ze na li­cu Ma­tea Ko­va­či­ća u 25. mi­nu­ti ogle­da s APOEL-om bi­li su ja­san znak da je stvar oz­bilj­na. Dan pos­li­je to je i de­fi­ni­tiv­no po­t­vr­đe­no - če­ka­ju ga dva mje­se­ca bez no­go­me­ta! - Na­kon pre­gle­da u bolnici u Ma­dri­du li­ječ­ni­ci su Ma­teu Ko­va­či­ću di­jag­nos­ti­ci­ra­li dje­lo­mič­no puk­nu­će te­ti­ve mi­ši­ća des­ne no­ge obja­vio je Re­al Ma­drid u če­t­vr­tak, a li­ječ­nik naše re­pre­zen­ta­ci­je, dr. Bo­ris Ne­mac, bio je još po­ne­što de­talj­ni­ji... - Na­ža­lost, ri­ječ je o rup­tu­ri ko­ja zah­ti­je­va šest do osam tje­da­na pa­uze. Ko­va­či­ću ni­je po­tre­ban ni­ka­kav ope­ra­tiv­ni za­hvat, li­je­čit će se fi­zi­kal­nom te­ra­pi­jom. Na­rav­no, naj­go­re je što ova oz­lje­da do­la­zi u vri­je­me pred dvije ključ­ne utak­mi­ce i jas­no je da Ma­teo u idu­ćem raz­dob­lju ne­će mo­ći po­mo­ći re­pre­zen­ta­ci­ji lo­še vi­jes­ti do­nio je Ne­mec ju­čer pos­li­je­pod­ne. Samo ne­ko­li­ko sa­ti pos­li­je te­le­fo­ni su opet ra­di­li, ovo­ga pu­ta zbog Da­ni­je­la Su­ba­ši­ća. S njim je si­tu­aci­ja ne­što ma­nje dra­ma­tič­na, no zbog oz­lje­de glež­nja Su­ba ne­će bra­ni­ti iz­me­đu dva i tri tjed­na, što je sa­svim do­volj­no da pro­pus­ti obje utak­mi­ce ko­ji­ma će se ras­ples­ti bor­ba za SP u Ru­si­ji. - Ni­sam op­ti­mist, ne vje­ru­jem da će kon­ku­ri­ra­ti za te dvije utak­mi­ce - ka­zao je dr. Ne­mec. Zi­ne­di­ne Zi­da­ne i Le­onar­do Jar­dim, tre­ne­ri Re­ala i Mo­na­ca, te­ško su pri­mi­li ove vi­jes­ti, a još te­že su one pa­le An­ti Ča­či­ću. Ova dvo­ji­ca imat će vre­me­na za po­prav­ni, sna­ći će se bez Ko­va­či­ća i Su­ba­ši­ća, a Ča­čić po­prav­nog ne­ma. Pro­tiv Fin­ske zbog kar­to­na ne­će ima­ti ni Ba­de­lja, pa će iz­os­ta­nak Ko­va­či­ća bi­ti još ve­ći hen­di­kep. Pri­li­ku bi mo­gli do­bi­ti Rog ili Pa­ša­lić, mo­žda se u sre­di­nu vra­ti i Bro­zo­vić... Za Ukra­ji­nu bi tro­jac u sre­di­ni tre­ba­li bi­ti Mo­drić, Ko­va­čić i Ba­delj. Ako se i net­ko od njih, ne daj Bo­že, ne oz­li­je­di u me­đu­vre­me­nu. Na go­lu će Su­ba­ši­ća za­mi­je­ni­ti Lo­vre Ka­li­nić, nje­gov veliki pri­ja­telj. Iako, i on je do­ne­dav­no imao pro­ble­ma s oz­lje­dom. U sva­kom slu­ča­ju, bit će neo­bič­no vru­će u po­čet­kom lis­to­pa­da...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.