E L I K A A N S P C I J E K

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Vi­taqu­ell i pa­šte­te An­na­pur­na 120, a Veg­gie će­vap­či­ća i to­fu od­sre­ska ko­ji na­li­ku­je pi­le­ti­ni 150 ku­na. Ni­je sa­svim jas­no za­što pro­izvo­đa­či ve­ge­ta­ri­jan­skih i ve­gan­skih pre­hram­be­nih pro­izvo­da in­zis­ti­ra­ju da nji­ho­vi na­zi­vi na­li­ku­ju oni­ma ko­je ko­ris­ti­mo za me­so. No, ko­ba­si­ca, pa­šte­ta ili hre­nov­ka oz­na­ča­va­ju sa­svim kon­kret­ne pro­izvo­de ko­ji su opi­sa­ni u Pra­vil­ni­ku Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de i šu­mar­stva. Ko­ba­si­ce su ta­ko pro­izvo­di od mesa, stroj­no ot­ko­šte­nog mesa, iz­nu­tri­ca, kr­vi, mas­nog i ve­ziv­nog tki­va raz­li­či­tog stup­nja usit­nje­nos­ti te do­dat­nih sas­to­ja­ka. Hre­nov­ke su od svinj­skog i/ili go­ve­đeg mesa, mas­nog i ve­ziv­nog tki­va i do­dat­nih sas­to­ja­ka. Pa­šte­ta je pak pro­izvod od raz­li­či­tih vr­sta mesa, stroj­no ot­ko­šte­nog mesa, mas­nog i ve­ziv­nog tki­va, iz­nu­tri­ca i do­dat­nih sas­to­ja­ka. Ćevapčići ni­su pro­pi­sa­ni Pra­vil­ni­kom o mes­nim pro­izvo­di­ma, no jas­no je da mo­ra­ju bi­ti od mesa. Da na­zi­va­nje bilj­nih pro­izvo­da mes­nim ime­ni­ma ni­je u re­du svje­do­či i li­panj­ska pre­su­da Eu­rop­skog su­da prav­de. - Is­klju­či­vo bilj­ni pro­izvo­di na­čel­no se ne mo­gu stav­lja­ti na tr­ži­šte s oz­na­ka­ma po­put “mli­je­ko”, “vrh­nje”, “mas­lac”, “sir” ili “jo­gurt”, ko­je su pra­vom Uni­je re­zer­vi­ra­ne za pro­izvo­de ži­vo­tinj­skog po­dri­je­tla. To vri­je­di i ako su na­zi­vi do­pu­nje­ni po­jaš­nje­nji­ma ko­ja upu­ću­ju na bilj­no po­dri­je­tlo pred­met­nog pro­izvo­da - sto­ji u obraz­lo­že­nju pre­su­de. Struč­njak za si­gur­nost i is­prav­nost hra­ne Ma­ri­jan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.