Ku­po­ne i odve­zi­te ni Opel Crossland X

SIGURNIJA VOŽNJA Pa­no­ram­ska straž­nja ka­me­ra, pro­jek­cij­ski zas­lon i auto­nom­no ko­če­nje sa­mo su ne­ke od nje­go­vih pred­nos­ti

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Od pet­ka, 15. ruj­na, do ne­dje­lje, 24. ruj­na, sva­ki dan obja­vit će­mo po je­dan na­grad­ni ku­pon. Sa­ku­pi­te ih de­set i po­ša­lji­te ka­ko bis­te osvo­ji­li najnoviji sves­tra­ni Opel Crossland X. Novi Opel vr­lo je pros­tran, ma­lo kra­ći od As­tre, što ga či­ni lak­šim za par­ki­ra­nje u grad­skoj vož­nji, no vi­ši je ka­ko bi vo­za­či­ma i put­ni­ci­ma pri­pre­mio bo­lje is­kus­tvo vož­nje, a sa­mim ti­me i iz­vr­s­nu pre­gled­nost. Oprem­ljen je na­gra­đi­va­nim er­go­nom­skim sje­da­li­ma s AGR-ovim cer­ti­fi­ka­tom, a Opel je je­di­ni pro­izvo­đač auto­mo­bi­la ko­ji nudi tak­vu udob­nost u ovom seg­men­tu. Ima ve­lik prt­ljaž­nik, a straž­nja klu­pa se mo­že po­mak­nu­ti na­pri­jed i na­zad te ta­ko po­ve­ća­ti pros­tor za no­ge. Ka­ko bis­te osvo­ji­li ovaj mo­der­ni auto­mo­bil, sve što tre­ba­te uči­ni­ti je iz­re­za­ti sve na­grad­ne ku­po­ne, is­pu­ni­ti ih toč­no tra­že­nim po­da­ci­ma te pos­la­ti na na­šu adre­su: P.P. 923, 10 001 Za­greb, s naz­na­kom 24sa­ta na­grad­na igra “Osvoji grad­ski Opel Crossland X“. U pe­tak, 6. lis­to­pa­da, na­kon 10 sa­ti iz­vu­ći će­mo jed­nog sret­nog do­bit­ni­ka. Iz­vla­če­nje mo­že­te pra­ti­ti uži­vo pu­tem na­še Fa­ce­bo­ok stra­ni­ce 24sa­ta vi­deo. U na­grad­noj igri su­dje­lu­ju svi či­ji su ku­po­ni sti­gli na na­šu adre­su do pet­ka, 6. lis­to­pa­da, do 9 sa­ti. Ako pro­pus­ti­te je­dan od ku­po­na, ne bri­ni­te se. U po­ne­dje­ljak, 25., i uto­rak, 26. ruj­na, obja­vit će­mo po je­dan jo­ker ku­pon ko­ji mo­gu na­do­mjes­ti­ti pro­pu­šte­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.